Aktualności

Program Rozwoju Osobistego

ETOH – Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych serdecznie zaprasza do udziału w:

PROGRAMIE ROZWOJU OSOBISTEGO

 Uwaga: Mamy jeszcze wolne miejsca - serdecznie zapraszamy!

  Program skierowany jest do:

 •  osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, które ukończyły podstawową terapię odwykową i mają co najmniej dwuletnią abstynencję;
 •  osób  współuzależnionych,
 • Dorosłych Dzieci Alkoholików.
PRO stanowi element podjętej wcześniej pracy nad sobą w różnych programach terapeutycznych.

 Jest to obszerny program, obejmujący 160 godzin pracy nad sobą. Zajęcia realizowane będą w formie 4-dniowych sesji, w następujących terminach: 

I sesja : 23-26 lipca 2020 r.

II sesja: 27-30 sierpnia 2020 r.

III sesja:  10-13 września 2020 r.

IV sesja: termin zostanie ustalony podczas I sesji

  Ze względu na formę zajęć, udział w PRO łączy się ze stałym pobytem w ośrodku Fundacji ETOH przy ul. Mszczonowskiej 6 w Warszawie.

  „ROZWÓJ OSOBISTY PODSTAWĄ ZMIANY W  ŻYCIU”

Formularz zgłoszeniowy: PRO_formularz - przyjmujemy do 8 lipca 2020 r. ! Liczba miejsc ograniczona.

Czytaj całość…
 
Diagnoza problemów uzależnień jako punkt wyjścia do planowania skutecznych działań na poziomie lokalnym

 ETOH – Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych ma zaszczyt zaprosić przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin, w tym:

 •   wójtów, burmistrzów, prezydentów;
 • pełnomocników ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • koordynatorów gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • członków  i przewodniczących komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • kandydatów na członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • osoby zainteresowanym prowadzeniem diagnozy/monitorowania na poziomie lokalnym.

do udziału szkoleniu on-line z obszaru profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych zgodnych z wymogami art. 4¹ ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – wymóg odbycia przeszkolenia członków KRPA, oraz w oparciu o art. 6 ust. 2 ustawy z o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:

 

Szkoleniu on-line

„Diagnoza problemów uzależnień jako punkt wyjścia do planowania skutecznych działań na poziomie lokalnym”

    

Informacje organizacyjne:

📅 14 lipca 2020 r.
🕘Godziny szkolenia: 15:00 – 17:15
💰Cena: 150 zł

 

 

Celem szkolenia będzie omówienie sposobów przeprowadzania diagnozy problemów uzależnień jak również wykorzystanie jej wyników do realizacji działań na poziomie lokalnym, w tym do opracowania lokalnej strategii przeciwdziałania uzależnieniom na kolejny rok. Zaprezentowane zostaną wyniki ogólnopolskich badań jak np. ESPAD 2019.  Ponadto uczestnicy szkolenia otrzymają narzędzia badawcze stosowane w lokalnej diagnozie jak również będą mogli w części wykładu „pytania i odpowiedzi” omówić kwestie dotyczące realizowanych w ich gminie diagnoz i opracowywanych lokalnych strategii. 

 

 

 

 

FORMULASZ ZGŁOSZENIOWY  do pobrania: Formularz_diagnoza_07 - zgłoszenia przyjmujemy tylko do poniedziałku 13 lipca br.

 

 

Zajęcia poprowadzi: Artur Malczewski - socjolog (Uniwersytet Warszawski). Kierownik Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii (REITOX Focal Point EMCDDA) w Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii w którym pracuje od 1999 roku.

Czytaj całość…
 
SUPERWIZJE GRUPOWE DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI Z RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM

SUPERWIZJE GRUPOWE DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI
Z RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM

 

Fundacja ETOH i Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapraszają do wzięcia udziału w superwizji grupowej dla osób, które na co dzień pracują z dziećmi i młodzieżą wychowującymi się w rodzinach dysfunkcyjnych, przejawiającymi różnego rodzaju trudności w sferze poznawczej oraz emocjonalno-społecznej, narażonych na różnego rodzaju zakłócenia w przebiegu procesów rozwojowych. W szczególności zapraszamy: socjoterapeutów, psychologów i pedagogów szkolnych, wychowawców świetlic środowiskowych, wychowawców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

 

Superwizje będą się odbywały w trzech lokalizacjach:

 • w Łodzi (2 grupy superwizyjne) dla osób z woj. łódzkiego,
 • w Toruniu (jedna grupa) dla osób z woj. kujawsko-pomorskiego
 • w Gdańsku (jedna grupa) dla osób z woj. pomorskiego.

 

Każda grupa liczyć będzie nie więcej niż 10 osób, przewidujemy 6 spotkań superwizyjnych dla każdej grupy w okresie wrzesień – początek grudnia 2020 r., czas trwania każdegospotkania to 3 godziny dydaktyczne. Obecność na wszystkich spotkaniach jest obowiązkowa.

 

Osoby zakwalifikowane na superwizje otrzymają szczegółowe informacje dotyczące miejsca prowadzenia spotkań oraz dokładnych terminów.

 

Formularz zgłoszeniowy: Superwizje_formularz na superwizje prosimy przesłać do 17 sierpnia 2020 roku na

adres e-mailowy: azdunek@etoh.edu.pl lub faxem: 22 836 80 81.

Udział w superwizjach jest bezpłatny.

 

 

Zadanie „Prowadzenie superwizji dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym” jest dofinansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Czytaj całość…
 
Zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję DDA

Fundacja ETOH oraz  Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapraszają na Konferencję doskonalącą  umiejętności  psychoterapeutyczne terapeutów  udzielających  świadczeń  zdrowotnych  osobom  z  zaburzeniami wynikającymi  z wzrastania w rodzinach z problemem alkoholowym.


„Psychoterapia skoncentrowana na schematach osobistych w pracy z DDA mającymi  problemy w relacjach”

Konferencja odbędzie się w Warszawie w siedzibie Fundacji ETOH.

    UWAGA ! NABÓR WSTRZYMANY

Termin konferencji będzie uzależniony od sytuacji epidemicznej w kraju. O terminie będziemy informować na naszej stronie internetowej www.etoh.edu.pl.

 

Konferencja jest finansowana ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 - udział w konferencji jest bezpłatny.

Bazę prowadzących stanowią certyfikowani psychoterapeuci, superwizorzy oraz trenerzy posiadający doświadczenie w zakresie pracy terapeutycznej z DDA i zajmujący się w psychoterapii transformacją schematów. Program merytoryczny konferencji został opracowany przez Zofię Sobolewską - Mellibrudę, certyfikowanego superwizora i psychoterapeutę PTP, kierownika Ośrodka Psychoterapii i Promocji Zdrowia „Ogród”, który jest placówką kliniczną Instytutu Psychologii Zdrowia PTP.

 

 

Podstawą merytoryczną programu szkolenia będą:

 

 •  Założenia koncepcji psychoterapii skoncentrowanej na schematach Jeffreya Younga.
 • Koncepcja destrukcyjnych schematów osobistych w psychoterapii integracyjnej przedstawiona w książce Jerzego Mellibrudy „Siedem ścieżek integracji psychoterapii”.
 • Strategie pracy nad transformacją schematów w psychoterapii integracyjnej. 
 • Rozumienie problemów w relacjach u DDA i psychoterapia tych problemów Zofii Sobolewskiej-Mellibrudy.

 

Proponowana tematyka warsztatów będzie koncentrowała się na następujących zagadnieniach m.in.:

 • Rozumienie i strategie pracy nad rozpoznawaniem zaburzeń i problemów w relacjach i tendencji schematycznych, które je powodują.
 • Metody i techniki pracy nad problemami w relacji w terapii skoncentrowanej na schematach J.Younga.
 • Strategie pracy nad transformacją schematów powodujących zaburzenia w relacjach w psychoterapii integracyjnej.
 • Wykorzystanie metody dramatyzacyjnej w pracy nad zmianą schematów z rodzicami.

Uczestnicy wybiorą spośród propozycji po dwa 6-godzinne warsztaty. Zajęcia będą odbywały się jednocześnie w podziale na 5 grup warsztatowych. Formularz zapisu na poszczególne warsztaty zostanie wysłany wraz z informacją o  zakwalifikowaniu do konferencji.

 

 


 

Czytaj całość…
 
REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

       Fundacja ETOH jest wpisana w REJESTRZE INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH (RIS)

NUMER EWIDENCYJNY 2.14/00330/2010

Na większość naszych szkoleń osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogą otrzymać finansowanie ze środków publicznych.

Wystarczy zgłosić się do wojewódzkiego urzędu pracy.

Zapraszamy!

 
Program profilaktyczny TRZECI ELEMENTARZ. Edycja wiosna 2020
Fundacja ETOH zaprasza Instruktorów programu profilaktycznego do realizacji programu „Trzeci Elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków” 
WIOSNA 2020 r.
 
„Trzeci Elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków” to szkolny program edukacyjno-profilaktyczny, przeznaczony dla uczniów starszych klas szkół podstawowych i młodszych klas szkół ponadgimnazjalnych, rodziców, nauczycieli i wychowawców. Program został opracowany przez zespół autorów na zamówienie PARPA, a koordynacją i prowadzeniem zajmuje się Fundacja ETOH, która przeszkoliła instruktorów Elementarza.  Wszystkie zajęcia - dla młodzieży, rodziców, nauczycieli – prowadzone są metodami aktywnymi („burza mózgów”, praca w małych grupach, metody audio-wizualne, drama, mini wykłady).  
Czytaj całość…
 
Między Lwem a Pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych dla realizatorów programów profilaktycznych

  Fundacja ETOH i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zapraszają do wzięcia udziału w szkoleniu pn. „Między Lwem a Pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych dla realizatorów programów profilaktycznych”- 83 godziny praktycznej wiedzy.

 

Nabór na edycję wiosenną zakończony!

Wyniki rekrutacji do 21 lutego 2020 roku. 

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz z młodymi dorosłymi, którzy realizują w swoim środowisku programy profilaktyczne i spotykają się z problemem uzależnienia od Internetu, gier, hazardu, zakupów, seksu i in.

Jeśli pracujesz/współpracujesz z placówkami oświatowymi  prowadząc zajęcia dla dzieci i młodzieży (nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy) lub pracujesz jako profilaktyk w organizacjach pozarządowych to szkolenie jest dla Ciebie.

 

Program szkoleniowy obejmuje 83 godziny zajęć realizowanych podczas IV sesji.

 •   I. 27-29.03.2020 r.
 •  II. 23-26.04. 2020 r.
 • III. 22-24.05.2020 r.
 •  IV. 19-21.06.2020 r.

W trakcie szkolenia zaplanowana jest wizyta studyjna w Młodzieżowej Poradni Profilaktyki i Terapii „Poza Iluzją” - sesja II.

 

Projekt  jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Czytaj całość…
 
Czy jesteś uzależniony: od pracy, jedzenia, seksu?
W ostatnich latach coraz powszechniejszym problemem stają się uzależnienia behawioralne, zwane także uzależnieniami od czynności czy uzależnieniami niechemicznymi. W Polsce zaczęto mówić o nich szerzej wraz z powstaniem Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, który umożliwił m.in. sfinansowanie badań mających na celu określenie skali zjawiska uzależnień behawioralnych w naszym kraju, rozwój programów profilaktycznych i leczenie osób potrzebujących pomocy.
Czytaj całość…
 
'Uzależnienia behawioralne? - bezpłatne broszury do pobrania

Uzależnienia behawioralne – bezpłatne broszury do pobrania dla uczniów i rodziców szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych 

Czytaj całość…
 
Uzależnienia behawioralne
Szanowni Państwo!
 
Z przyjemnością przedstawiamy Państwa komplet bezpłatnych materiałów informacyjno-edukacyjnych wydanych w ramach projektu „Uzależnienia behawioralne? – Nie! Dziękuję!”.  Projekt został zrealizowany został na zlecenie Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii  ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Głównym celem projektu jest ograniczenie zachowań ryzykownych związanych z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi (Internet, gry komputerowe) wśród młodzieży gimnazjalnej. W plikach pdf  znajdą Państwo poniższe publikacje:

Czytaj całość…
 
Informacja o zmianie cen noclegu i wyżywienia od stycznia 2019 roku
Fundacja ETOH informuje, że od stycznia 2019 roku obowiązuje następujący cennik usług.
Czytaj całość…