Aktualności

Ośrodek Profilaktyki Uzależnień i Rehabilitacji Fundacji ETOH w Warszawie Drukuj Email

ImageCelem naszej działalności
jest pomoc dla tzw. specyficznych populacji osób znajdujących się na różnych etapach zagrożenia uzależnieniem i uzależnionych od substancji chemicznych oraz innych form nałogowego funkcjonowania, w formie oddziaływań o charakterze profilaktycznym, terapeutyczno-rehabilitacyjnym oraz resocjalizacyjnym, zwłaszcza dla osób:

 • zagrożonych uzależnieniem z różnych względów psychospołecznych (z tzw. grup ryzyka – np. DDA/DDD, przewlekły stres, kryzysy, opresja) oraz rozpoznających u siebie różne formy nałogowego funkcjonowania
 • nadużywających i pijących ryzykownie bez cech uzależnienia
 • uzależnionych, kończących podstawowe programy terapii i mających potrzeby doskonalenia w zakresie ważnych umiejętności osobistych i społecznych
 • uzależnionych - ze znacznymi problemami w funkcjonowaniu, wymagającymi zintegrowanych oddziaływań terapeutycznych i resocjalizacyjno-rehabilitacyjnych

NASZA OFERTA OBEJMUJE:

 1. zajęcia psychoedukacyjne
 2. indywidualne konsultacje psychologiczne, diagnozę problemów
 3. treningi i warsztaty umiejętności społecznych i osobistych
 4. terapię grupową

w ramach dofinansowanego przez Urząd m.st. Warszawy programu pod nazwą:

„AKADEMIA DOBREGO ŻYCIA” , a w tym:

 

 

WARSZTATY WZMACNIANIA SAMOKONTROLI - zajęcia psychoedukacyjne, autodiagnostyczne i warsztatowo-treningowe prowadzące do zwiększenia umiejętności w zakresie podejmowania i utrzymywania zachowań konstruktywnych i unikania zachowań ryzykownych zwłaszcza związanych z piciem alkoholu oraz zwiększenia własnej skuteczności, dla osób z grup ryzyka (sprawcy przemocy, osoby z problemami zdrowotnymi i w podeszłym wieku, klienci pomocy społecznej, bezrobotni, znajdujące się w przewlekłym kryzysie i stresie ze względu na specyficzne okoliczności osobiste)
FORMA: 8 cotygodniowych spotkań x 3 godziny (1 godz. wykładu, 2 godz. zajęć warsztatowych)

TERMIN: październik-listopad. Początek 6.X. godz. 18.00

WARSZTATY ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI PROFILAKTYCZNYCH – zajęcia psychoedukacyjne oraz warsztatowo-treningowe – prowadzących do rozwoju zachowań konstruktywnych, służących zapobieganiu niepożądanym zjawiskom: nadużywaniu alkoholu, innym nałogowym zachowaniom oraz rozwojowi problemów osobistych i społecznych
Tematy: 1-2/ Komunikacja interpersonalna, 3/ Emocje, 4/Bliskie relacje, 5/Pozytywne i Negatywne myślenie, 6/Samokontrola, 7/ Asertywność, 8/ Sytuacje trudne i stres
FORMA: 16 cotygodniowych spotkań (2 cykle po 8 spotkań): x 4 godziny (1 godzina wykładu, 3 godziny zajęć warsztatowo- treningowych)

TERMIN: wrzesień-grudzień. Początek I cyklu 2.IX. godz. 17.30

KONSULTACJE INDYWIDUALNE DLA OSÓB W KRYZYSIE W ZWIĄZKU Z ISTNIEJĄCĄ SYTUACJĄ ŻYCIOWĄ ukierunkowane na zwiększenie ich osobistej skuteczności w zakresie rozwiązywania problemów i zaspokajania potrzeb, a także umiejętności radzenia sobie z kryzysami życiowymi oraz redukcją stresu – w uzgodnionych telefonicznie terminach począwszy od sierpnia 2008

PROGRAM WSPIERANIA ROZWOJU OSOBISTEGO dla osób z grup ryzyka oraz z tzw. specyficznych populacji ukierunkowany na poprawę ich funkcjonowania -w zakresie podejmowania ról społecznych i zawodowych oraz funkcjonowania osobistego, zwłaszcza w obszarze zwiększenia samokontroli i skuteczności osobistej
FORMA: zajęcia grupy terapeutycznej – 1 raz w miesiącu 5-dniowy turnus (50 godzin)

TERMIN: wrzesień-grudzień. I sesja: 30.IX-4.X

PROGRAM POMOCY OSOBOM HOMOSEKSUALNYM ukierunkowany na zwiększenie umiejętności tych osób w zakresie kierowania swoim zachowaniem, podejmowania i utrzymywania zachowań konstruktywnych i unikania zachowań ryzykownych zwłaszcza związanych z piciem alkoholu oraz zwiększenia ich osobistej skuteczności w zakresie rozwiązywania problemów i zaspokajania potrzeb, a także umiejętności radzenia sobie z kryzysami życiowymi oraz redukcją stresu
FORMA:
a/ zajęcia grupy terapeutycznej o charakterze podtrzymującym – cotygodniowe, 3-godzinne przez 4 miesiące + 1 sesja w każdym miesiącu 8-godzinna weekendowa.

TERMIN: wrzesień-grudzień. Początek 4.IX godz.18.00

b/ indywidualne konsultacje psychologicznew uzgodnionych telefonicznie terminach począwszy od sierpnia 2008

ZGŁOSZENIA:


Zajęcia odbywają się w naszym ośrodku:
ul.Nowiniarska 8 lok. 3 00-245 Warszawa
z wyjątkiem: Programu Wspierania Rozwoju Osobistego, którego sesje odbywać się będą w ośrodku szkoleniowym Fundacji ETOH,
ul. Mszczonowska 6 w Warszawie

 

NASZ ZESPÓŁ:
to osoby od wielu lat specjalizujące się w pracy ze specyficznymi populacjami pacjentów, w prowadzeniu terapii uzależnień, warsztatach i treningach, psychoterapii, psychoedukacji, psychoprofilaktyce, zwłaszcza w obszarze uzależnień i ryzykownych zachowań.

Kierownik OPUR:
mgr LESZEK KAPLER, psychoterapeuta,
specjalista i superwizor psychoterapii uzależnień, trener-superwizor PTP, trener rozwoju osobistego, doświadczenie w pomocy osobom uzależnionym i ich bliskim, osobom w kryzysie, osobom homoseksualnym
zespół:

mgr EDYTA BIADUŃ, psycholog

Absolwentka Studium Pomocy Psychologicznej Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie, słuchaczka Podyplomowego Studium Terapii i Treningu Grupowego Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie w zakresie prowadzenia warsztatów z aktywizacji zawodowej i autoprezentacji, pracy socjoterapeutycznej i profilaktyki dla młodzieży. Doświadczenie w pracy klinicznej w Poradni Zdrowia Psychicznego (diagnoza, poradnictwo, terapia psychologiczna rodzin i osób w trudnych sytuacjach życiowych). Obecnie pracuje w OPS Dzielnicy Rembertów i poradni „Natural-Medica” w Wołominie.
Główne obszary pracy:

 • psychoterapia indywidualna, grupowa, par;
 • pomoc rodzinie, problemy wychowawcze, małżeńskie;
 • pomoc w sytuacjach kryzysowych (utrata bliskiej osoby, choroba, rozwód itd.);
 • terapia DDA;
 • rozwój osobisty.
mgr MICHAŁ BANASZEWSKI, psycholog,

Uczestnik Szkoły Psychoterapii i Treningu INTRA, doświadczenie w pomocy osobom homoseksualnym, osobom w kryzysie
Główne obszary pracy:

 • pomoc osobom homoseksualnym;
 • interwencja kryzysowa.
mgr DANIEL BĄK, psycholog, psychoterapeuta

Uczestnik szkoły Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt, asystent w Zakładzie Genetyki Medycznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie; doktorant w zakresie nauk medycznych (neurobiologia) Studium Medycyny Molekularnej w Warszawie; doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej w Akademickim Ośrodku Psychoterapii Uniwersytetu Warszawskiego, Poradni AGA w Warszawie w zakresie pracy rehabilitacyjnej z dziećmi z zespołem Downa, porażeniem mózgowym, ADHD, wadami rozwojowymi, certyfikat Krajowego Centrum ds.AIDS upoważniającego do prowadzenia szkoleń w zakresie Podstawowej wiedzy o HIV/AIDS
Główne obszary pracy:

 • psychoterapia indywidualna i grupowa;
 • pomoc w kryzysie;
 • pomoc w rozwoju osobistym;
 • psychologia zdrowia.

mgr RENATA FILIPAK-GACIONG, psycholog kliniczny,
trener PTP, konsultant w OPS Bielany, wieloletnie doświadczenie w pomocy osobom współuzależnionym oraz osobom w trudnej sytuacji socjalnej
Główne obszary pracy:

 • psychoterapia indywidualna i grupowa;
 • terapia współuzależnienia, par i małżeństw;
 • pomoc w kryzysie;
 • pomoc w rozwoju osobistym.

mgr RENATA ROMANOWSKA , psycholog
Doświadczenie w pomocy osobom homoseksualnym, w kryzysie
Główne obszary pracy:

 • psychoterapia indywidualna i grupowa;
 • pomoc osobom homoseksualnym;
 • rozwój osobisty.

ELŻBIETA TOMASZEWSKA, instruktor terapii uzależnień
wieloletnie doświadczenie w terapii osób uzależnionych w różnych placówkach ambulatoryjnych i stacjonarnych.