X

Oœśrodek Profilaktyki i Socjoterapii dla Dzieci i Młodzieży „Pępek” Fundacji ETOH zmienił swoją siedzibę!!!!

Wszystkie zajęcia odbywają się od 1 stycznia 2015r. przy ul. Hożej 41, numer domofonu 200.
Znajdujemy się na parterze, wejœcie do oœśrodka od drugiej klatki po prawej stronie, gdy wejdzie się na posesję kamienicy (na œścianie jest napis GRAWER).
Tel: 668 320 608, 22 828 21 99
Adres e mail: pepek.osrodek@gmail.com

Aktualności
JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com

Ośrodek Profilaktyki Uzależnień i Rehabilitacji Fundacji ETOH w Warszawie Drukuj Email

ImageCelem naszej działalności
jest pomoc dla tzw. specyficznych populacji osób znajdujących się na różnych etapach zagrożenia uzależnieniem i uzależnionych od substancji chemicznych oraz innych form nałogowego funkcjonowania, w formie oddziaływań o charakterze profilaktycznym, terapeutyczno-rehabilitacyjnym oraz resocjalizacyjnym, zwłaszcza dla osób:

 • zagrożonych uzależnieniem z różnych względów psychospołecznych (z tzw. grup ryzyka – np. DDA/DDD, przewlekły stres, kryzysy, opresja) oraz rozpoznających u siebie różne formy nałogowego funkcjonowania
 • nadużywających i pijących ryzykownie bez cech uzależnienia
 • uzależnionych, kończących podstawowe programy terapii i mających potrzeby doskonalenia w zakresie ważnych umiejętności osobistych i społecznych
 • uzależnionych - ze znacznymi problemami w funkcjonowaniu, wymagającymi zintegrowanych oddziaływań terapeutycznych i resocjalizacyjno-rehabilitacyjnych

NASZA OFERTA OBEJMUJE:

 1. zajęcia psychoedukacyjne
 2. indywidualne konsultacje psychologiczne, diagnozę problemów
 3. treningi i warsztaty umiejętności społecznych i osobistych
 4. terapię grupową

w ramach dofinansowanego przez Urząd m.st. Warszawy programu pod nazwą:

„AKADEMIA DOBREGO ŻYCIA” , a w tym:

 

 

WARSZTATY WZMACNIANIA SAMOKONTROLI - zajęcia psychoedukacyjne, autodiagnostyczne i warsztatowo-treningowe prowadzące do zwiększenia umiejętności w zakresie podejmowania i utrzymywania zachowań konstruktywnych i unikania zachowań ryzykownych zwłaszcza związanych z piciem alkoholu oraz zwiększenia własnej skuteczności, dla osób z grup ryzyka (sprawcy przemocy, osoby z problemami zdrowotnymi i w podeszłym wieku, klienci pomocy społecznej, bezrobotni, znajdujące się w przewlekłym kryzysie i stresie ze względu na specyficzne okoliczności osobiste)
FORMA: 8 cotygodniowych spotkań x 3 godziny (1 godz. wykładu, 2 godz. zajęć warsztatowych)

TERMIN: październik-listopad. Początek 6.X. godz. 18.00

WARSZTATY ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI PROFILAKTYCZNYCH – zajęcia psychoedukacyjne oraz warsztatowo-treningowe – prowadzących do rozwoju zachowań konstruktywnych, służących zapobieganiu niepożądanym zjawiskom: nadużywaniu alkoholu, innym nałogowym zachowaniom oraz rozwojowi problemów osobistych i społecznych
Tematy: 1-2/ Komunikacja interpersonalna, 3/ Emocje, 4/Bliskie relacje, 5/Pozytywne i Negatywne myślenie, 6/Samokontrola, 7/ Asertywność, 8/ Sytuacje trudne i stres
FORMA: 16 cotygodniowych spotkań (2 cykle po 8 spotkań): x 4 godziny (1 godzina wykładu, 3 godziny zajęć warsztatowo- treningowych)

TERMIN: wrzesień-grudzień. Początek I cyklu 2.IX. godz. 17.30

KONSULTACJE INDYWIDUALNE DLA OSÓB W KRYZYSIE W ZWIĄZKU Z ISTNIEJĄCĄ SYTUACJĄ ŻYCIOWĄ ukierunkowane na zwiększenie ich osobistej skuteczności w zakresie rozwiązywania problemów i zaspokajania potrzeb, a także umiejętności radzenia sobie z kryzysami życiowymi oraz redukcją stresu – w uzgodnionych telefonicznie terminach począwszy od sierpnia 2008

PROGRAM WSPIERANIA ROZWOJU OSOBISTEGO dla osób z grup ryzyka oraz z tzw. specyficznych populacji ukierunkowany na poprawę ich funkcjonowania -w zakresie podejmowania ról społecznych i zawodowych oraz funkcjonowania osobistego, zwłaszcza w obszarze zwiększenia samokontroli i skuteczności osobistej
FORMA: zajęcia grupy terapeutycznej – 1 raz w miesiącu 5-dniowy turnus (50 godzin)

TERMIN: wrzesień-grudzień. I sesja: 30.IX-4.X

PROGRAM POMOCY OSOBOM HOMOSEKSUALNYM ukierunkowany na zwiększenie umiejętności tych osób w zakresie kierowania swoim zachowaniem, podejmowania i utrzymywania zachowań konstruktywnych i unikania zachowań ryzykownych zwłaszcza związanych z piciem alkoholu oraz zwiększenia ich osobistej skuteczności w zakresie rozwiązywania problemów i zaspokajania potrzeb, a także umiejętności radzenia sobie z kryzysami życiowymi oraz redukcją stresu
FORMA:
a/ zajęcia grupy terapeutycznej o charakterze podtrzymującym – cotygodniowe, 3-godzinne przez 4 miesiące + 1 sesja w każdym miesiącu 8-godzinna weekendowa.

TERMIN: wrzesień-grudzień. Początek 4.IX godz.18.00

b/ indywidualne konsultacje psychologicznew uzgodnionych telefonicznie terminach począwszy od sierpnia 2008

ZGŁOSZENIA:


Zajęcia odbywają się w naszym ośrodku:
ul.Nowiniarska 8 lok. 3 00-245 Warszawa
z wyjątkiem: Programu Wspierania Rozwoju Osobistego, którego sesje odbywać się będą w ośrodku szkoleniowym Fundacji ETOH,
ul. Mszczonowska 6 w Warszawie

 

NASZ ZESPÓŁ:
to osoby od wielu lat specjalizujące się w pracy ze specyficznymi populacjami pacjentów, w prowadzeniu terapii uzależnień, warsztatach i treningach, psychoterapii, psychoedukacji, psychoprofilaktyce, zwłaszcza w obszarze uzależnień i ryzykownych zachowań.

Kierownik OPUR:
mgr LESZEK KAPLER, psychoterapeuta,
specjalista i superwizor psychoterapii uzależnień, trener-superwizor PTP, trener rozwoju osobistego, doświadczenie w pomocy osobom uzależnionym i ich bliskim, osobom w kryzysie, osobom homoseksualnym
zespół:

mgr EDYTA BIADUŃ, psycholog

Absolwentka Studium Pomocy Psychologicznej Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie, słuchaczka Podyplomowego Studium Terapii i Treningu Grupowego Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie w zakresie prowadzenia warsztatów z aktywizacji zawodowej i autoprezentacji, pracy socjoterapeutycznej i profilaktyki dla młodzieży. Doświadczenie w pracy klinicznej w Poradni Zdrowia Psychicznego (diagnoza, poradnictwo, terapia psychologiczna rodzin i osób w trudnych sytuacjach życiowych). Obecnie pracuje w OPS Dzielnicy Rembertów i poradni „Natural-Medica” w Wołominie.
Główne obszary pracy:

 • psychoterapia indywidualna, grupowa, par;
 • pomoc rodzinie, problemy wychowawcze, małżeńskie;
 • pomoc w sytuacjach kryzysowych (utrata bliskiej osoby, choroba, rozwód itd.);
 • terapia DDA;
 • rozwój osobisty.
mgr MICHAŁ BANASZEWSKI, psycholog,

Uczestnik Szkoły Psychoterapii i Treningu INTRA, doświadczenie w pomocy osobom homoseksualnym, osobom w kryzysie
Główne obszary pracy:

 • pomoc osobom homoseksualnym;
 • interwencja kryzysowa.
mgr DANIEL BĄK, psycholog, psychoterapeuta

Uczestnik szkoły Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt, asystent w Zakładzie Genetyki Medycznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie; doktorant w zakresie nauk medycznych (neurobiologia) Studium Medycyny Molekularnej w Warszawie; doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej w Akademickim Ośrodku Psychoterapii Uniwersytetu Warszawskiego, Poradni AGA w Warszawie w zakresie pracy rehabilitacyjnej z dziećmi z zespołem Downa, porażeniem mózgowym, ADHD, wadami rozwojowymi, certyfikat Krajowego Centrum ds.AIDS upoważniającego do prowadzenia szkoleń w zakresie Podstawowej wiedzy o HIV/AIDS
Główne obszary pracy:

 • psychoterapia indywidualna i grupowa;
 • pomoc w kryzysie;
 • pomoc w rozwoju osobistym;
 • psychologia zdrowia.

mgr RENATA FILIPAK-GACIONG, psycholog kliniczny,
trener PTP, konsultant w OPS Bielany, wieloletnie doświadczenie w pomocy osobom współuzależnionym oraz osobom w trudnej sytuacji socjalnej
Główne obszary pracy:

 • psychoterapia indywidualna i grupowa;
 • terapia współuzależnienia, par i małżeństw;
 • pomoc w kryzysie;
 • pomoc w rozwoju osobistym.

mgr RENATA ROMANOWSKA , psycholog
Doświadczenie w pomocy osobom homoseksualnym, w kryzysie
Główne obszary pracy:

 • psychoterapia indywidualna i grupowa;
 • pomoc osobom homoseksualnym;
 • rozwój osobisty.

ELŻBIETA TOMASZEWSKA, instruktor terapii uzależnień
wieloletnie doświadczenie w terapii osób uzależnionych w różnych placówkach ambulatoryjnych i stacjonarnych.