Aktualności arrow Oferta szkoleń arrow Wykładowcy STRATEGIA

Drukuj Email

Wykładowcami na Studium Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Społecznościach Lokalnych – STRATEGIA są m.in.:

Wykładowcami na Studium Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Społecznościach Lokalnych – STRATEGIA są m.in.:

mellibruda.jpgProf. SWPS dr hab. Jerzy Mellibruda - kierownik Katedry Psychologii Uzależnień, Przemocy i Sytuacji Kryzysowych SWPS, dyrektor Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii SWPS, dyrektor Instytutu Psychologii Zdrowia PTP, twórca Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ, wieloletni dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, twórca i wykładowca Studium Terapii Uzależnień IPZ, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie IPZ, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor psychoterapii, autor licznych publikacji z zakresu psychologii, psychoterapii, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz problemów alkoholowych.

lukowska.jpgKatarzyna Łukowska - kierownik Studium Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Społecznościach Lokalnych – STRATEGIA; ukończyła studia magisterskie w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim, absolwentka podyplomowych studiów psychologicznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych na Wydziale Filozofii i Socjologii UW „Ewaluacja programów społecznych”;

certyfikowany specjalista w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych, od blisko 11 lat pracuje w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, od ponad 5 lat na stanowisku zastępcy dyrektora; jest autorką wielu artykułów i opracowań dotyczących lokalnej polityki wobec alkoholu oraz współautorką książki „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Praktyczne wskazówki dla samorządów” (wyd. Fundacja ETOH).

www.lukowska.info

bukowska.jpgBogusława Bukowska psycholog, ukończone Podyplomowe Studia Zarządzania Zakładami Opieki Zdrowotnej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, zastępca dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, ekspert Grupy Pompidou Rady Europy, zastępca przewodniczącego Rady ds. Certyfikacji Programów Szkoleniowych w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków powołanej przez ministra zdrowia, zastępca przedstawiciela Polski w Radzie Zarządzającej Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii w Lizbonie, zastępca przewodniczącego Zespołu ds. Opracowania Standardów i Akredytacji w dziedzinie leczenia uzależnienia od narkotyków powołanego przez ministra zdrowia.

ostaszewski.jpgDr n. hum. Krzysztof Ostaszewski – pedagog, doktor nauk humanistycznych; zajmuje się profilaktyką zachowań problemowych młodzieży oraz promocją zdrowia psychicznego – specjalizacja - badania ewaluacyjne programów profilaktycznych; pracownik naukowy Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, kierownik Pracowni Profilaktyki Młodzieżowej Pro-M w Zakładzie Psychologii i Promocji Zdrowia Psychicznego; współautor polskiej adaptacji programów profilaktycznych „Domowi Detektywi’ oraz „Fantastyczne możliwości”; autor lub współautor ponad 50 artykułów naukowych i popularnonaukowych; stypendysta Fogarty International Substance Abuse Research Training Program realizowanego w latach 2003-2004 na Uniwersytecie Michigan (USA).

okulicz-kozaryn.jpgDr Katarzyna Okulicz-Kozaryn – psycholog, adiunkt w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, ekspert Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, współautorka programów profilaktycznych, badacz zachowań problemowych młodzieży oraz skuteczności programów profilaktycznych.

kopiel.jpgAgnieszka Czerkawska-Kopiel – socjolog, kierownik Działu Programów Lokalnych PARPA, wieloletni koordynator gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, gminnego programu przeciwdziałania narkomanii oraz systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, członek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, certyfikowany specjalista w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych.

wojciechowski.jpgAndrzej Wojciechowski – psycholog, inspektor ds. profilaktyki w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, członek Zespołu Ekspertów ds. Lokalnych i Regionalnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA, członek Zespołu Roboczego PARPA opracowującego technologię szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych, certyfikowany specjalista w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych, prowadzi m.in. zajęcia dla młodzieży w Ponadregionalnej Szkole Liderów Młodzieżowych w Mikołowie.