Aktualności arrow Oferta szkoleń arrow Program Rozwoju Osobistego 2021

Program Rozwoju Osobistego 2021 Drukuj Email

Program Rozwoju Osobistego

 

Zespół realizatorów Programu Rozwoju Osobistego (PRO) oraz Fundacja ETOH planują wznowienie tego programu  w  pierwszej  połowie  2021 roku.  

Program  Rozwoju  Osobistego  stanowi  cykl  zajęć  terapeutyczno-rozwojowych  dla  osób z własnym doświadczeniem uzależnienia lub współuzależnienia i jest przeznaczony m.in. dla osób zajmujących  się  niesieniem  pomocy  w  lecznictwie  uzależnień,  programach  gminnych, w tym w    punktach   konsultacyjnych,  a   także   w   środowiskach   wsparcia,  zwłaszcza  w   klubach   i stowarzyszeniach abstynenckich. Warunkiem udziału w PRO dla osób uzależnionych od alkoholu jest co najmniej dwuletnia abstynencja.

PRO obejmuje 200 godzin pracy psychologicznej metodą psychologicznego treningu grupowego (cztery comiesięczne sesje po 5 dni). Uczestnicy w małych grupach pracują nad postrzeganiem i rozumieniem innych ludzi i samego siebie, dobrym komunikowaniem się, rozpoznawaniem i konstruktywnym radzeniem sobie z emocjami, rozwiązywaniem problemów, poprawą relacji w rodzinie, określaniem i realizacją wartości osobistych. Jednym z tematów pracy będą   także   pomaganie   osobom   uzależnionym   i   współuzależnionym  oraz  współdziałanie   i realizowanie projektów w środowisku lokalnym.

Wszyscy realizatorzy zajęć w Programie Rozwoju Osobistego mają rekomendacje trenerów psychologicznego treningu grupowego i/lub psychoterapeutów PTP oraz certyfikaty specjalistów terapii uzależnień PARPA. Koordynacją całości Programu Rozwoju Osobistego będzie się zajmowała Anna Dodziuk, która przez wiele lat kierowała PRO w jego poprzedniej edycji, realizowanej przez Instytut Psychologii Zdrowia. 

 

 

Szczegółowe informacje o warunkach uczestnictwa w PRO oraz ankiety zgłoszeniowe można uzyskać w Fundacji ETOH, tel. 22 8368080, 224390310 lub wysyłając zapytanie na adres etoh@etoh.edu.pl

 

 Formularz zgłoszeniowy:  PRO_ankieta_2021

 

Kurs pod nazwą Program Rozwoju Osobistego stanowi cykl zajęć terapeutyczno-rozwojowych dla osób z własnym doświadczeniem uzależnienia lub współuzależnienia.

 

PRO jest on przeznaczone dla tych, którzy wracając do zdrowia pomagają innym, działając w środowiskach wsparcia: klubach i stowarzyszeniach abstynenckich, grupach AA i Al-Anon oraz DDA, w lecznictwie uzależnień jako pracownicy i wolontariusze oraz w punktach konsultacyjnych czy też tworząc i realizując gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Trzeba dodać, że wszystkie osoby aktywnie zajmujące się swoim uzależnieniem i współuzależnieniem, nastawione na rozwój osobisty, to „pomagacze” pierwszego kontaktu – głównie dzięki nim właśnie do ruchu abstynenckiego i placówek lecznictwa trafiają nowi pacjenci, a środowiska samopomocowe rozrastają się.

 

Warunkiem udziału w PRO jest dla osób uzależnionych od alkoholu co najmniej dwuletnia abstynencja (od narkotyków pięcioletnia), ukończona podstawowa terapia uzależnienia, a dla osób z rodzin alkoholowych – terapia współuzależnienia lub co najmniej dwuletnia praca nad sobą w grupach Al-Anon.

Praca psychologiczna nad własnymi problemami w połączeniu z psychoedukacją i wiedzą o problemach alkoholowych ma służyć bardziej efektywnemu pomaganiu innym ludziom oraz inicjowaniu zmian w społecznościach lokalnych w obszarze problemów alkoholowych.

  Formularz zgłoszeniowy:  PRO_ankieta_2021

 

Organizacja PRO

 Program Rozwoju Osobistego obejmuje 200 godzin pracy psychologicznej metodą psychologicznego treningu grupowego (cztery comiesięczne sesje po 5 dni). Uczestnicy w małych grupach pracują nad postrzeganiem i rozumieniem innych ludzi i samego siebie, dobrym komunikowaniem się, rozpoznawaniem i konstruktywnym radzeniem sobie z emocjami, rozwiązywaniem problemów, poprawą relacji z najbliższymi, określaniem i realizacją wartości osobistych.

Jeden turnus – od dwóch do czterech grup po 10-15 osób, pracujących równolegle – obejmuje 20-60 osób. W ciągu całego turnusu grupa pracuje z tym samym trenerem. PRO obejmuje cztery sesje:

  •    trening interpersonalny (5 dni),
  • trening terapeutyczny (dwie sesje, dwa razy po 5 dni),
  •   trening intrapersonalny z elementami pracy nad własnym pomaganiem.

Na każdej sesji przewidziany jest co najmniej jeden wykład. Tematyka, której będą poświęcone wykłady to: poczucie własnej wartości, traumy dzieciństwa, funkcjonowanie rodziny alkoholowej, problemy seksualne, radzenie sobie ze stresem, planowanie i realizowanie zmian w swoim życiu. Spośród tych tematów wybierane będą 4-6 wykładów, podporządkowanych dynamice pracy terapeutycznej.

Absolwenci PRO otrzymają świadectwa ukończenia programu.

 

Kandydaci do uczestniczenia w PRO zgłaszają się do Fundacji ETOH, gdzie otrzymają ankiety zgłoszeniowe na PRO i po ich wypełnieniu i odesłaniu otrzymują informację o najbliższym turnusie. Około 2-3 miesiące przed proponowanym kandydatowi turnusem otrzyma on list z terminami i warunkami udziału oraz zwrotką potwierdzającą uczestnictwo. Miesiąc przed terminem pierwszego treningu osoby, które odesłały zwrotki, dostają list zawiadamiający o udziale w PRO. Kwalifikację przeprowadza przed każdym turnusem kierownik Programu.

 

Kwalifikacja do udziału w dalszych sesjach odbywa się na zakończenie pierwszego treningu, przeprowadza ją zespół prowadzących dany turnus. Głównymi kryteriami, z powodu których uczestnik nie powinien dalej brać udziału w programie, są:

1) możliwość zaszkodzenia danemu uczestnikowi (np. wskutek pracy z emocjami mogą uaktywnić się zaburzenia psychoemocjonalne; uczestnik może stracić ugruntowane oparcie w programie AA, dobrze służące utrzymaniu abstynencji, nie uzyskując dostatecznego oparcia w innym podejściu do trzeźwienia);

2) nieefektywność pracy psychologicznej metodą treningową (np. uczestnik ma sztywny system przekonań, że nie będzie „grzebać się we własnych uczuciach” albo sięgać do przeszłości, i przekonania te nie uległy zmianie w ciągu pięciu dni pracy podczas pierwszego treningu).

Ocenie przez prowadzącego lub prowadzącego z udziałem grupy podlegają następujące wymiary funkcjonowania uczestnika w grupie: aktywność, kontakt z ludźmi, adekwatność (kontakt z tym, co dzieje się w grupie), kontakt z własnymi emocjami, gotowość do zmiany. Na tej podstawie dokonywana jest kwalifikacja do dalszej pracy.  

Wszystkie osoby prowadzące grupy na PRO mają rekomendacje trenerów psychologicznego treningu grupowego, udzielone przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Koordynatorką Programu Rozwoju Osobistego jest mgr Anna Dodziuk, która jest także superwizorem psychoterapii i treningu grupowego oraz superwizorem psychoterapii uzależnień. Prowadzenie grup w Programie Rozwoju Osobistego będzie podlegało prowadzonej przez nią superwizji.

 

Przebieg pracy psychologicznej

 Tematyka zajęć jest uzależniona od przebiegu procesu grupowego. Praca psychologiczna dotyczy zazwyczaj postrzegania i rozumienia innych ludzi oraz samego siebie, dobrego komunikowania się, rozpoznawania i konstruktywnego radzenia sobie z emocjami, umiejętności nawiązywania bliskich związków z ludźmi i wyrażania pozytywnych uczuć, podnoszenia samooceny i rozpoznania swoich mocnych stron, rozwiązywania problemów w relacjach z rodzicami, autorytetami, partnerem i dziećmi, tożsamości płciowej (męskość-kobiecość), stosunku do siebie, do cierpienia, do życia i śmierci, określania i realizacji wartości osobistych. Na ostatnim spotkaniu przedmiotem pracy psychologicznej są też problemy osobiste związane z pomaganiem innym ludziom.

 

Sesje   PRO   odbywają się w Ośrodku Szkoleniowym Fundacji ETOH w Warszawie, ul. Mszczonowska 6.

 

Całkowity koszt udziału w PRO wynosi 5200 zł. Cena ta obejmuje koszty dydaktyki, materiałów do pracy, zakwaterowania i wyżywienia. Istnieje możliwość wpłaty w dwóch ratach, przed pierwsza i  trzecią sesją. Dla zainteresowanych wydajemy zaświadczenia ukończenia kursu zgodne z wytycznymi MEN.

 

UWAGA : DO KOŃCA STYCZNIA 2021 r. CENA PROMOCYJNA  - 4900 zł

 

Prosimy o wpłaty przelewem na konto Fundacji ETOH

PKO BP 23 1440 1101 0000 0000 0292 6008

 

W poprzednich edycjach znaczny procent uczestników dostawał dofinansowanie w ramach Gminnych Programów Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub z innych źródeł.

 

 Formularz zgłoszeniowy:  PRO_ankieta_2021