Aktualności arrow O nas

O nas Drukuj Email

ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych powstała w grudniu 1991 roku. Jej celem statutowym jest: prowadzenie i wspieranie działań, programów oraz placówek służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz gromadzenie środków i zasobów materialnych w celu utrzymywania i wspierania tych działań, programów i placówek.

Fundacja prowadzi szeroką działalność w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o zasięgu ogólnopolskim, współpracując w tym zakresie z administracją państwową, samorządową, organizacjami pozarządowymi, uczelniami wyższymi, szkołami, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi.

Dyrektorem Zarządu Fundacji jest Agnieszka Łukaszyńska.

Podstawowa działalność Fundacji skupiona jest wokół kilku obszarów:

I. Działalność edukacyjna i szkoleniowa

Prawie od początku swego istnienia Fundacja aktywnie uczestniczy w pracach merytorycznych oraz organizacyjnych największego ogólnopolskiego programu profilaktycznego "III Elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków" (wcześniej funkcjonujący jako "II Elementarz"). Dotychczas na terenie całego kraju wzięło w nim udział kilkaset tysięcy realizatorów oraz kilka milionów dzieci i młodzieży. System szkoleń instruktorów programu prowadzony przez Fundację na terenie całego kraju był pierwszym krokiem w stroną działalności edukacyjno-szkoleniowej. Dlatego też w 2000 r. Powołana została niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli - Centrum Edukacyjne Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH, która został wpisana do rejestru Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Od tego momentu Fundacja prowadzi szeroką, bo o zasięgu ogólnopolskim, działalność szkoleniową w różnym zakresie dla różnych grup zawodowych. Szkolenia w szczególności obejmują zagadnienia profilaktyki w szkole, pracy z dziećmi z rodzin alkoholowych, agresji i przemocy w środowisku szkolnym i rówieśniczym, rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych. Wspomnieć tu wystarczy o trzech dużych profesjonalnych programach, jakimi są: Strategia, Szkoła Profilaktyki oraz Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym, z których korzystały i korzystają środowiska zawodowe związane z obszarem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z całego kraju. Odbiorcami programów szkoleniowych prowadzonych przez Centrum w głównej mierze są nauczyciele, pedagodzy, pracownicy świetlic socjoterapeutycznych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, pracownicy samorządowi, członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, lekarze. Wiele z tych przedsięwzięć szkoleniowo-edukacyjnych współorganizowanych i współrealizowanych jest przez Fundację z jednostkami samorządu terytorialnego różnego szczebla oraz administracją państwową. Tylko w 2004 roku zorganizowano szkolenia na zlecenie m.in.: Biura Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urzędów Miast i Gmin w Sosnowcu, Zgorzelcu, Oświęcimiu, Wyszkowie, Halinowie, Jakubowie, Puławach.

Obok działalności typowo szkoleniowej Fundacja od kilku lat zajmuje się także przygotowaniem, organizacją i realizacją dużych ogólnopolskich konferencji z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W roku 2004 po raz kolejny w siedzibie Fundacji odbyły się konferencje:

  • III ogólnopolską konferencję "Ewaluacja Szkolnego Programu Profilaktyki. Popularyzacja modelowego programu "Pomost" między dzieciństwem a dorosłością" na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

  • "Nauczyciel - profilaktyk w domu i w szkole" oraz II Ogólnopolskie Szkolenie Dyżurnych Telefonów Zaufania dla Osób z Problemem Alkoholowym we współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

W 2004 roku w Fundacji odbyły się także: VII ogólnopolska konferencja "Pomoc psychologiczna dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym", IX ogólnopolska konferencja przeciw przemocy w rodzinie "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym" i szkolenie "Pomoc psychologiczna dla Dorosłych Dzieci Alkoholików" organizowane przez PARPA.

II. Działalność pomocowa

Działalnością pomocową w ramach Fundację ETOH zajmuje się Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży "Pępek", który powstał w 1994 r. Ośrodek mieści się przy ul. Złotej 7/21 w Warszawie (dzielnica Warszawa-Śródmieście). Głównymi jego celami i zadaniami są:

  • Opieka pedagogiczno-psychologiczna udzielana dzieciom z rodzin alkoholowych realizowana w formie zajęć wyrównawczych, ogólnorozwojowych, grup socjoterapeutycznych.

  • Realizacja programu profilaktyki alkoholowej w ramach grup rozwojowych i socjoterapeutycznych.

  • Edukacja pedagogiczno-psychologiczna rozwijająca i kształcąca podstawowe umiejętności psychologiczne.

  • Systematyczna współpraca ze szkołą, ośrodkiem pomocy społecznej, kuratorium oświaty, sądem.

  • Praca pedagogiczna z rodzicami dzieci uczestniczących w zajęciach.

  • Wszechstronny rozwój dzieci poprzez udział w zajęciach tematycznych.

Uczestnikami zajęć w Ośrodku są dzieci i młodzież w wieku 7-19 lat.

III. Działalność wydawnicza

Duże znaczenie w działalności Fundacji ma sfera wydawnicza, która wiąże się ściśle z prowadzeniem edukacji publicznej w zakresie profilaktyki problemowej. Dzięki sprawnym i przemyślanym działaniom edukacyjnym można podnosić umiejętności i kompetencje zawodowe ludzi, przekazywać wiedzę i kształtować świadomość oraz postawy społeczne.

Fundacja jest wydawca miesiecznika "Swiat Problemów" i wspólwydawca miesiecznika "Remedium". Oba periodyki mają zasięg ogólnopolski i już 12 lat towarzyszą i wspierają lokalne podmioty i indywidualne osoby w działaniach służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych. "Świat Problemów" dostarcza podstawowej wiedzy we wszystkich specjalnościach związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych (nowoczesne metody psychoterapii, profilaktyka, praca socjalna, specyfika realizowania programów w gminach). Dużą wagę przywiązuje się do prezentacji działań podejmowanych w samorządach lokalnych, a odzwierciedleniem tego jest redagowana specjalna wkładka "W samorządach o problemach alkoholowych". Cyklicznie na kolumnach zatytułowanych "Co słychać w Warszawie" przedstawiane są również działania i przedsięwzięcia podejmowane przez Urząd m.st. Warszawy w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Pismo stanowi doskonałe narzędzie pracy dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, władz samorządowych, osób działających w ramach stowarzyszeń i klubów abstynenckich, pracujących w lecznictwie odwykowym, pracowników socjalnych.

"Remedium" poświęcone jest profilaktyce i promocji zdrowego stylu życia. Pismo prezentuje na swoich łamach zagadnienia związane z profilaktyką problemową prowadzoną w środowisku dzieci i młodzieży; przedstawia osiągnięcia w dziedzinie pomocy psychologicznej, psychoedukacji, metodologii pracy wychowawczej prowadzonej w środowisku szkolnym i rodzinnym, strategii i nowoczesnych technologii oraz programów profilaktycznych, badań dotyczących problemów dzieci i młodzieży oraz innych niepokojących zjawisk (np. przemocy), które mają wpływ na funkcjonowanie szkoły. Sporo miejsca poświęca się także problematyce związanej z narkotykami, ponieważ młodzież coraz częściej sięga równocześnie po alkohol i narkotyki.

Oprócz czasopism Fundacja wydaje także publikacje książkowe i zajmuje się dystrybucją wydawnictw poruszających tematykę uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu w różnych aspektach oraz problemów psychologicznych z nimi związanych.