Aktualności arrow Oferta szkoleń arrow Szkolna Interwencja Profilaktyczna

Szkolna Interwencja Profilaktyczna Drukuj Email

Program został opracowany przez zespół w składzie: Anna Borucka, Katarzyna Okulicz-Kozaryn, Agnieszka Pisarska, Krzysztof Ostaszewski (autorzy stanowią zespół Pracowni Profilaktyki Młodzieżowej „Pro-M” Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie).

Szkolna interwencja profilaktyczna to program, który służy przygotowaniu szkół i nauczycieli do podejmowania działań wobec uczniów sięgających na terenie szkoły po substancje psychoaktywne

Adresatami programu są:

 • rady pedagogiczne szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazajlnych;
 • nauczyciele, którzy chcą prowadzić działania interwencyjne wobec uczniów.

Główne cele interwencji

1. Z perspektywy ucznia z grupy ryzyka: zapobieganie dalszemu używaniu substancji psychoaktywnych przez ucznia poprzez podejmowanie przez szkołę działań interwencyjnych z udziałem rodziców i nastawionych na udzielenie pomocy oraz wsparcia, które polega na:

 • utrzymaniu więzi z dzieckiem,
 • nawiązaniu przez szkołę współpracy z uczniem i rodzicami,
 • udzieleniu wsparcia rodzicom ucznia w rozwiązywaniu problemu.

2. Z perspektywy społeczności szkolnej: zapobieganie problemom związanym z używaniem substancji psychoaktywnych przez uczniów poprzez konsekwentne stosowanie procedury interwencji, które umacnia obowiązujące w szkole zasady i normy. Składa się na to:

 • wprowadzenie zmian o charakterze systemowym,
 • podjęcie decyzji przez radę pedagogiczną o stosowaniu metody interwencji w szkole,
 • budowanie motywacji nauczycieli do rozwijania ich kompetencji zawodowych.

SZKOLENIE REALIZOWANE JEST W DWÓCH ETAPACH:

ETAP I – 4-godzinne szkolenie dla rady pedagogicznej

Cele

 • budowanie przekonania, że metoda interwencji może być przydatna,
 • rozpoczęcie dyskusji na temat celów, założeń i przebiegu działań,
 • wyłonienie nauczycieli, którzy zostaną przygotowani do prowadzenia działań interwencyjnych.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

 • cele i schemat postępowania interwencyjnego wobec ucznia sięgającego po środki psychoaktywne,
 • podstawy prawne interwencji profilaktycznej w szkole,
 • wiedza na temat substancji psychoaktywnych,
 • znaczenie i zasady dobrej współpracy w gronie pedagogicznym.

ETAP II – 12-godzinne szkolenie dla wybranych nauczycieli

Cele

Przygotowanie wybranych nauczycieli do:

 • prowadzenia rozmów interwencyjnych z uczniem i rodzicami,
 • sporządzania kontraktu dla ucznia we współpracy z rodzicami,
 • adekwatnej oceny efektów własnych działań.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

 • praktyczne wykorzystanie wiedzy o substancjach psychoaktywnych,
 • zasady porozumiewania się w sytuacjach konfliktowych,
 • sytuacja psychologiczna uczestników interwencji: nauczycieli, uczniów i rodziców,
 • prezentacja procesu interwencji i ćwiczenie poszczególnych elementów: rozmowy z uczniem, rozmowy z rodzicami, opracowywanie kontraktu.

Osoby uprawnione do prowadzenia szkoleń:

Prawo do upowszechniania programu mają autorzy programu z Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz przeszkoleni instruktorzy programu (lista instruktorów programu).

Koszt realizacji szkolenia:

Etap I – 715,00 zł (dla rady pedagogicznej do 35 osób),

Etap II – 1800,00 zł (zajęcia warsztatowe dla grupy do 15 osób).

Koszt szkolenia nie obejmuje kosztów dojazdu oraz pobytu i noclegów prowadzącego – w przypadku konieczności dojazdu prowadzącego z innej miejscowości.

Szczegółowe informacje na temat realizacji programu można uzyskać:

ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych
ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa
tel.: (22) 836 80 89, 836 80 80, 877-78-84, 877-78-83, fax (22) 836 80 81
e-mail: profilaktyka@etoh.edu.pl

Szkoła zainteresowana realizacją programu na swoim terenie powinna nadesłać na adres Fundacji ETOH formularz zgłoszenia.