Aktualności arrow Księgarnia arrow Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej arrow Agresja i przemoc w szkole

Info: Your browser does not accept cookies. If you want to put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej arrow Agresja i przemoc w szkoleAgresja i przemoc w szkole


Cena: 55,00 PLN (w tym 0 % VAT)


Problem przemocy w szkole wzbudza duże zainteresowanie naukowców. Większość realizowanych do tej pory badań dotyczących problemu, miała charakter sondażowy i wyjaśniała jedynie mały wycinek rzeczywistości. Pojawiła się więc potrzeba realizacji dużego projektu badawczego, który dałby podstawy do kompleksowego spojrzenia na temat. Zadania tego podjęło się w 1995 roku Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN. Celem realizowanego projektu badawczego było uzyskanie danych niezbędnych do oceny rozmiaru zjawiska przemocy i jego uwarunkowań, weryfikacja zależności między wyodrębnionymi w przyjętym modelu cechami poszczególnych środowisk socjalizacyjnych a agresywnymi zachowaniami uczniów i w końcu wskazanie sposobów przeciwdziałania przemocy. Prezentowane badania zaprojektowane zostały zgodnie z socjoekologicznym modelem agresji w szkole, który przenosi odpowiedzialność za stosowanie przemocy z ucznia na płaszczyznę relacji między nim a innymi elementami środowiska lokalnego - uczniami, nauczycielami, rodziną, mediami i szkołą. Książka jest obszerną relacją z prezentowanych badań. Podzielona została na trzy części. W pierwszej przedstawiono rozważania teoretyczne na temat różnych sposobów rozumienia pojęcia agresji i przemocy oraz przegląd krajowych i zagranicznych badań nad przemocą w szkole. Druga część zawiera rozdziały o charakterze metodologicznym, a więc koncepcję badań, hipotezy, operacjonalizację zmiennych i prezentację wyników, w której centralne miejsce zajmuje analiza wewnątrzszkolnego środowiska socjalizacji. Trzecia poświęcona jest weryfikacji hipotez, zawiera zestawienie wyników badań własnych z innymi dostępnymi wynikami badań w tej dziedzinie, propozycje zastosowania wniosków płynących z tych badań w praktyce oraz pomysły dotyczące kierunku dalszych badań nad zjawiskiem. Uzyskane wyniki badań ujawniły dysproporcję między społecznymi odczuciami dotyczącymi rozmiarów przemocy w szkole a realnym rozmiarem tego zjawiska. Ilościowy i jakościowy pomiar skali przemocy nie daje podstaw do tworzenia opinii o lawinowym wzroście zagrożenia, jakiego można by się spodziewać na podstawie obiegowych ocen. Daje się natomiast zaobserwować nową jakość tego zjawiska. Zmiany te polegają na określaniu mianem przemocy form zachowania klasyfikowanych dawniej jedynie jako agresywne.
Spis treści:
Rozdział I. Problemy definicyne agresji i przemocy.
Rozdział II. Przegląd badań nad agresją i przemocą w szkole.
Rozdział III. Socjoekologiczne i rozwojowe podejscie do badań agresji i przemocy uczniów.
Rozdział IV. Kultura szkoły a agresja i przemoc uczniów.
Rozdział V. Prewencja i interwencja w szkole.
Rozdział VI. Próba oceny dorobku badań nad agresją i przemocą.
Rozdział VII. Metodologia badan własnych.
Rozdział. VIII. Charakterystyka zjawiska agresji i przemocy wsród uczniów.
Rozdział IX. Podmiotowe wyznaczniki zachowań agresywno-przemocowych uczniów.
Rozdział. X. Pozaszkolne środowiska socjolizacyjne ucznia i ich wpływ na zachowanie.
Rozdział XI. Właściwości szkolnego kontekstu socjalizacji a zjawisko agresji i przemocy.
Rozdział XII. Zewnątrz i wewnątrzszkolne uwarunkowania przemocowości - model regresji.
Rozdział XIII. Posumowanie, dyskusja wyników i wnioski.
Rozdział XIV. Implikacje dla prewencji i interwencji w pracy szkół.