Zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję DDA

Fundacja ETOH oraz  Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapraszają na Konferencję doskonalącą  umiejętności  psychoterapeutyczne terapeutów  udzielających  świadczeń  zdrowotnych  osobom  z  zaburzeniami wynikającymi  z wzrastania w rodzinach z problemem alkoholowym.


„Psychoterapia skoncentrowana na schematach osobistych w pracy z DDA mającymi  problemy w relacjach”

Konferencja odbędzie się w Warszawie w siedzibie Fundacji ETOH.


Konferencja odbędzie się w terminie 14 -16 sierpnia 2020 roku.

 

Konferencja jest finansowana ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 - udział w konferencji jest bezpłatny.

Bazę prowadzących stanowią certyfikowani psychoterapeuci, superwizorzy oraz trenerzy posiadający doświadczenie w zakresie pracy terapeutycznej z DDA i zajmujący się w psychoterapii transformacją schematów. Program merytoryczny konferencji został opracowany przez Zofię Sobolewską - Mellibrudę, certyfikowanego superwizora i psychoterapeutę PTP, kierownika Ośrodka Psychoterapii i Promocji Zdrowia „Ogród”, który jest placówką kliniczną Instytutu Psychologii Zdrowia PTP.

 

 

Podstawą merytoryczną programu szkolenia będą:

 

  •  Założenia koncepcji psychoterapii skoncentrowanej na schematach Jeffreya Younga.
  • Koncepcja destrukcyjnych schematów osobistych w psychoterapii integracyjnej przedstawiona w książce Jerzego Mellibrudy „Siedem ścieżek integracji psychoterapii”.
  • Strategie pracy nad transformacją schematów w psychoterapii integracyjnej. 
  • Rozumienie problemów w relacjach u DDA i psychoterapia tych problemów Zofii Sobolewskiej-Mellibrudy.

 

Proponowana tematyka warsztatów będzie koncentrowała się na następujących zagadnieniach m.in.:

  • Rozumienie i strategie pracy nad rozpoznawaniem zaburzeń i problemów w relacjach i tendencji schematycznych, które je powodują.
  • Metody i techniki pracy nad problemami w relacji w terapii skoncentrowanej na schematach J.Younga.
  • Strategie pracy nad transformacją schematów powodujących zaburzenia w relacjach w psychoterapii integracyjnej.
  • Wykorzystanie metody dramatyzacyjnej w pracy nad zmianą schematów z rodzicami.

Uczestnicy wybiorą spośród propozycji po dwa 6-godzinne warsztaty. Zajęcia będą odbywały się jednocześnie w podziale na 5 grup warsztatowych. Formularz zapisu na poszczególne warsztaty zostanie wysłany wraz z informacją o  zakwalifikowaniu do konferencji.

 

 


 

Kryteria udziału:
• wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów magisterskich z zakresu psychologii, itp.,
• deklaracja o zatrudnieniu lub osoby szkolące się na profesjonalistów pracujących z DDA, osobami uzależnionymi,
• osoby mieszczące się w grupie odbiorców: psycholodzy, psychoterapeuci, specjaliści psychoterapii uzależnień,
• przesłanie zgłoszenia w wyznaczonym terminie;
w pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w placówkach leczenia uzależnienia od alkoholu.

Konferencja jest finansowana ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020   - udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy mają zapewnione: materiały dydaktyczne, pełne wyżywienie wraz z przerwami kawowymi oraz noclegi. Koszty dojazdu pokrywają uczestnicy. 

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Centrum Edukacyjnym Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH:

Tel: 604-616-122                     Tel: 604-660-231             e-mail: profilaktyka@etoh.edu.pl