Bezpłatne szkolenie Lokalne programy profilaktyki uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem informacji o programach rekomendowanych

Bezpłatne szkolenie z zakresu profilaktyki uzależnień pn.

Lokalne programy profilaktyki uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem informacji o programach rekomendowanych


Fundacja ETOH zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu pn. „Lokalne programy profilaktyki uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem informacji o programach rekomendowanych”, które rozpoczyna się już 19 października 2020 r.!


Adresaci szkolenia: osoby zawodowo zajmujący się profilaktyką uzależnień w województwie mazowieckim.

 

Cel szkolenia: Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników szkolenia do podejmowania profesjonalnych, skutecznych działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom na terenie województwa mazowieckiego, w szczególności do budowania lokalnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

 

Każdy uczestnik weźmie udział w 44 godzinach dydaktycznych zajęć, realizowanych w trakcie dwóch 3 –dniowych zjazdów

 I SESJA: 19 – 21 października 2020 r.

II SESJA: 2 - 4 listopada 2020 r.

 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania: Formularz_lokalne_2020

Miejsce odbywania się zajęć i zakwaterowania:

Fundacja ETOH, ul. Mszczonowska 6, Warszawa

 

Szkolenie finansowane jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego – Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej przeznaczonych na realizację Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2016-2020.

 

Uczestnicy mają zapewnione: zajęcia, materiały dydaktyczne, zaświadczenie, pełne wyżywienie wraz z przerwami kawowymi, noclegi w pokojach dwuosobowych, bezpłatny parking. Koszty dojazdu pokrywają uczestnicy. 

 

  Formularz zgłoszeniowy do pobrania: Formularz_lokalne_2020

 

Zakres merytoryczny szkolenia:

  • Blok 1. Podstawy prawne polskiego systemu rozwiązywania problemów alkoholowych. Strategie ograniczania dostępności alkoholu w społecznościach lokalnych – omówienie uchwał podejmowanych w samorządach oraz najczęściej popełnianych błędów przy ich konstruowaniu.
  • Blok 2. Wzory używania alkoholu wśród dorosłych: picie ryzykowne, szkodliwe, uzależnienie. Współuzależnienie Metody leczenia osób uzależnionych/ współuzależnionych, procedura zobowiązania do leczenia, kontakt z klientem.
  • Blok 3. Pomoc rodzinie w kryzysie, w tym: kontakt z osobą doświadczającą przemocy  i stosującą przemoc, procedura „Niebieskie Karty”, pomoc dzieciom pochodzącym z rodzin z problemem alkoholowym - czynniki ryzyka i czynniki chroniące, programy profilaktyczne. Prowadzenie monitoringu sytuacji dzieci z rodzin zagrożonych kryzysem lub przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
  • Blok 5. Skuteczne i nieskuteczne strategie profilaktyczne - system rekomendacji  - prezentacja „Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego”. Omówienie badania programów pod kątem spełnienia standardów - szczegółowych wymagań odnoszących się do jakości programu jako całości, a także poszczególnych etapów jego realizacji, tj. diagnozy i oceny potrzeb, wyboru grupy docelowej, planowania celów i sposobów ich realizacji, zapewnienia jakości realizacji oraz monitorowania i oceny efektów programu w trakcie ewaluacji; poziomy jakości programów.
  • Blok 6. Pisanie lokalnych programów profilaktyki uzależnień – krok po kroku. Recenzja programu. Zawartość merytoryczna gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – najczęściej popełniane błędy prawne i merytoryczne.

 

 

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Centrum Edukacyjnym Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH:

tel. 22/836 80 89, tel. 22/439 03 11
e-mail: profilaktyka@etoh.edu.pl

 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania: Formularz_lokalne_2020