Szkolenie pn. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn.

„Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym


Adresaci szkolenia: przedstawiciele instytucji/organizacji, którzy działają na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie mazowieckim.

* Wszystkie osoby biorące udział w szkoleniu muszą pracować na terenie województwa mazowieckiego.

 

 Cel szkolenia: Przedstawiciele instytucji/organizacji, którzy działają na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie mazowieckim.

 

Każdy uczestnik weźmie udział w 30 godzinach dydaktycznych zajęć, realizowanych w trakcie dwóch 2 –dniowych zjazdów:

 • w Soczewce (Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Mazowsze, 09-506 Soczewka) - zgłoszenia przyjmujemy do 12 października):

I sesja 19 - 20 października 2020 r.

II sesja 5 - 6 listopada 2020 r. 

 • w Warszawie (Fundacja ETOH, ul. Mszczonowska 6, Warszawa)- zgłoszenia przyjmujemy do 19 października):

I sesja 26 - 27 października 2020 r.

II sesja 9 - 10 listopada 2020 r.

 

Zadanie w całości finansowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w ramach środków przeznaczonych na realizację Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2016-2020

 

Formularze zgłoszeniowe: Przemoc_formularz   (z wybranym miejscem szkolenia) prosimy wysyłać na adres e-mail: e-mail: szkoleniamcps@etoh.edu.pl

 

Zakres merytoryczny szkolenia:

 •  Blok  1. Profilaktyka przemocy (czynniki chroniące i czynniki ryzyka, zasady , metody i formy pracy profilaktycznej i edukacyjnej).
 • Blok 2. Zjawisko przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym (w tym: rozróżnienie przemocy od zachowań agresywnych i sytuacji konfliktowych, przyczyny i rodzaje przemocy, konsekwencje doświadczania i stosowania przemocy). Alkohol a przemoc - omówienie specyfiki problemów rodzin z problemem alkoholowym, w których stosowana jest przemoc.
 • Blok 3. Sytuacja psychologiczna osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz osób stosujących przemoc w rodzinie. Etapy pracy z osobami doznającymi przemocy,
  ze szczególnym omówieniem przemocy wobec dziecka. Etapy pracy z osobami stosującymi przemoc.  Specyfika przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych.
 • Blok 4. Podejmowanie interwencji w środowisku zagrożonym przemocą rodzinie. Procedura „Niebieskie Karty”. Interwencja kryzysowa. Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych
  i grupach roboczych. Budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy.
 • Blok 5. Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy. Ćwiczenie umiejętności przygotowywania pism (m.in. wniosku  o podjęcie czynności procesowych, zawiadomieniu
  o popełnieniu przestępstwa).

Formularze zgłoszeniowe: Przemoc_formularz   (z wybranym miejscem szkolenia) prosimy wysyłać na adres e-mail: e-mail: szkoleniamcps@etoh.edu.pl

 

Uczestnicy mają zapewnione: materiały dydaktyczne, pełne wyżywienie wraz z przerwami kawowymi oraz noclegi. Koszty dojazdu pokrywają uczestnicy. 

 

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Centrum Edukacyjnym Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH:

tel. 22/836 80 89, tel. 22/439 03 11
e-mail: szkoleniamcps@etoh.edu.pl

 

Formularze zgłoszeniowe: Przemoc_formularz   (z wybranym miejscem szkolenia) prosimy wysyłać na adres e-mail: e-mail: szkoleniamcps@etoh.edu.pl

 

Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia naboru! Zapraszamy! Liczba miejsc ograniczona!