Program Rozwoju Osobistego 2022

Program Rozwoju Osobistego

(informacja ogólna)

 

Zespół realizatorów Programu Rozwoju Osobistego (PRO) oraz Fundacja ETOH planują rozpoczęcie tego programu w pierwszej połowie 2022 roku.  

Program Rozwoju Osobistego stanowi cykl zajęć terapeutyczno-rozwojowych dla osób z własnym doświadczeniem uzależnienia lub współuzależnienia i jest przeznaczony m.in. dla osób zajmujących się niesieniem pomocy w środowiskach wsparcia, zwłaszcza w klubach
i stowarzyszeniach abstynenckich. Warunkiem udziału w PRO dla osób uzależnionych od alkoholu jest co najmniej dwuletnia abstynencja.

 Praca psychologiczna nad własnymi problemami, głównie w formie psychoterapii grupowej, w połączeniu z psychoedukacją i wiedzą o problemach alkoholowych ma służyć bardziej efektywnemu pomaganiu innym ludziom oraz inicjowaniu zmian w środowiskach samopomocowych i społecznościach lokalnych w obszarze problemów alkoholowych.

PRO obejmuje 200 godzin pracy psychologicznej metodą psychologicznego treningu grupowego (cztery comiesięczne sesje po 5 dni). Uczestnicy w małych grupach pracują nad postrzeganiem i rozumieniem innych ludzi i samego siebie, dobrym komunikowaniem się, rozpoznawaniem i konstruktywnym radzeniem sobie z emocjami, rozwiązywaniem problemów, poprawą relacji w rodzinie, określaniem i realizacją wartości osobistych. Jednym z tematów pracy  będą także pomaganie osobom uzależnionym i współuzależnionym oraz współdziałanie
i realizowanie projektów w środowisku lokalnym.

 

Wszyscy realizatorzy zajęć w Programie Rozwoju Osobistego mają rekomendacje trenerów
i superwizorów psychologicznego treningu grupowego oraz certyfikaty specjalistów terapii uzależnień. Koordynacją całości Programu Rozwoju Osobistego będzie się zajmowała Anna Dodziuk, która przez wiele lat kierowała PRO w jego poprzedniej edycji, realizowanej przez Instytut Psychologii Zdrowia. 

W świetle dotychczasowych doświadczeń PRO okazało się pomocne dla osób z ponad dwuletnim stażem trzeźwienia i członków ich rodzin (głównie dla żon alkoholików i DDA), zarówno na płaszczyźnie osobistej, jak i w funkcjonowaniu społecznym oraz pomaganiu innym osobom z problemem alkoholowym. Dlatego uważamy za celowe propagowanie udziału w PRO
w środowiskach abstynenckich.

 

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy:PRO_ANKIETA_ZG£OSZENIE_2022 prosimy przesyłać na adres etoh@etoh.edu.pl

 

Całkowity koszt udziału w PRO wynosi 5200 zł. Cena ta obejmuje koszty dydaktyki, materiałów do pracy, zakwaterowania i wyżywienia. Istnieje możliwość wpłaty w dwóch ratach, przed pierwsza i trzecią sesją. Dla zainteresowanych wydajemy zaświadczenia ukończenia kursu zgodne z wytycznymi MEN.

 

UWAGA : DO KOŃCA STYCZNIA 2022 r. CENA PROMOCYJNA  - 4900 zł

 

Prosimy o wpłaty przelewem na konto Fundacji ETOH PKO BP 23 1440 1101 0000 0000 0292 6008

 

Szczegółowe informacje o warunkach uczestnictwa w PRO można uzyskać w Fundacji, tel. 22 8368080, 224390310 lub wysyłając zapytanie na adres etoh@etoh.edu.pl