Działalność edukacyjna i szkoleniowa

Prawie od początku swego istnienia Fundacja aktywnie uczestniczy w pracach merytorycznych oraz organizacyjnych największego ogólnopolskiego programu profilaktycznego "III Elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków" (wcześniej funkcjonujący jako "II Elementarz"). Dotychczas na terenie całego kraju wzięło w nim udział kilkaset tysięcy realizatorów oraz kilka milionów dzieci i młodzieży. System szkoleń instruktorów programu prowadzony przez Fundację na terenie całego kraju był pierwszym krokiem w stroną działalności edukacyjno-szkoleniowej. Dlatego też w 2000 r. Powołana została niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli - Centrum Edukacyjne Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH, która został wpisana do rejestru Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Od tego momentu Fundacja prowadzi szeroką, bo o zasięgu ogólnopolskim, działalność szkoleniową w różnym zakresie dla różnych grup zawodowych. Szkolenia w szczególności obejmują zagadnienia profilaktyki w szkole, pracy z dziećmi z rodzin alkoholowych, agresji i przemocy w środowisku szkolnym i rówieśniczym, rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych. Wspomnieć tu wystarczy o trzech dużych profesjonalnych programach, jakimi są: Strategia, Szkoła Profilaktyki oraz Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym, z których korzystały i korzystają środowiska zawodowe związane z obszarem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z całego kraju. Odbiorcami programów szkoleniowych prowadzonych przez Centrum w głównej mierze są nauczyciele, pedagodzy, pracownicy świetlic socjoterapeutycznych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, pracownicy samorządowi, członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, lekarze. Wiele z tych przedsięwzięć szkoleniowo-edukacyjnych współorganizowanych i współrealizowanych jest przez Fundację z jednostkami samorządu terytorialnego różnego szczebla oraz administracją państwową. Tylko w 2004 roku zorganizowano szkolenia na zlecenie m.in.: Biura Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urzędów Miast i Gmin w Sosnowcu, Zgorzelcu, Oświęcimiu, Wyszkowie, Halinowie, Jakubowie, Puławach.

Obok działalności typowo szkoleniowej Fundacja od kilku lat zajmuje się także przygotowaniem, organizacją i realizacją dużych ogólnopolskich konferencji z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W roku 2004 po raz kolejny w siedzibie Fundacji odbyły się konferencje:

  • III ogólnopolską konferencję "Ewaluacja Szkolnego Programu Profilaktyki. Popularyzacja modelowego programu "Pomost" między dzieciństwem a dorosłością" na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.
  • "Nauczyciel - profilaktyk w domu i w szkole" oraz II Ogólnopolskie Szkolenie Dyżurnych Telefonów Zaufania dla Osób z Problemem Alkoholowym we współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 2004 roku w Fundacji odbyły się także: VII ogólnopolska konferencja "Pomoc psychologiczna dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym", IX ogólnopolska konferencja przeciw przemocy w rodzinie "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym" i szkolenie "Pomoc psychologiczna dla Dorosłych Dzieci Alkoholików" organizowane przez PARPA.