O Fundacji

ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych powstała w grudniu 1991 roku. Pomysłodawcą  i wieloletnim Prezesem Rady Fundacji był profesor Jerzy Mellibruda.

Celem statutowym Fundacji jest: prowadzenie i wspieranie działań, programów oraz placówek służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz gromadzenie środków i zasobów materialnych w celu utrzymywania i wspierania tych działań, programów i placówek.

Fundacja prowadzi szeroką działalność w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień o zasięgu ogólnopolskim, współpracując w tym zakresie z administracją państwową, samorządową, organizacjami pozarządowymi, uczelniami wyższymi, szkołami, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi.

Dyrektorem Zarządu Fundacji jest Agnieszka Łukaszyńska.

Fundacja ETOH - Szkolenia dla psychologów, profilaktyków i terapeutów.