Program Unplugged - program profilaktyki uzależnień

Program Unplugged - program profilaktyki uzależnień

Zapraszamy nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych na szkolenie przygotowujące do

Realizacji rekomendowanego programu profilaktyki UNPLUGGED

Program Unplugged znajduje się na liście rekomendowanych programów profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego.

Programy zawarte na tej liście są zbadane pod kątem spełnienia standardów odnoszących się do jakości programu jako całości, a także poszczególnych etapów jego realizacji, tj. etapu diagnozy i oceny potrzeb, wyboru grupy docelowej, planowania celów i sposobów ich realizacji, zapewnienia jakości realizacji oraz monitorowania i oceny efektów programu w trakcie ewaluacji.

Po szkoleniu będziecie Państwo mogli realizować Program w swoich miejscach pracy.

Główne cele UNPLUGGED:

• ograniczenie używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki) przez młodzieżw wieku 12-14 lat;

• zwiększanie kompetencji rodziców w zakresie przeciwdziałania używaniu substancji psychoaktywnych przez dzieci.

Realizacja programu UNPLUGGED w szkołach:

• Program składa się z przeprowadzonych wśród uczniów 12 lekcji, które koncentrują się na umiejętnościach życiowych, przekonaniach normatywnych i wiedzy o substancjach psychoaktywnych

• W programie przewidziane są również 3 spotkania warsztatowe dla rodziców uczniów biorących udział w programie (po 2–3 godziny

Prowadzący - BARTOSZ KEHL

• Pedagog
• Kierownik działu Profilaktyki i Edukacji Publicznej w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
• Zajmuje się popularyzacją wiedzy na temat profilaktyki opartej na naukowych podstawach oraz upowszechnianiem programów profilaktycznych
• Trener kilku rekomendowanych programów profilaktycznych

Szkolenie trwa 18 godzin dydaktycznych. Po jego odbyciu będziecie Państwo wyposażeni w:

- w wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć z dziećmi i rodzicami,
- materiały dydaktyczne,
- zaświadczenie uprawniające do prowadzenia Programu.

Informacje organizacyjne:

Termin: 16-17 czerwca 2023 godz. 9-17
Czas trwania: – 18 godz. Dydaktycznych
Liczba uczestników : 12 osób (decyduje kolejność zgłoszeń)
Miejsce szkolenia: Ośrodek szkoleniowy Fundacji ETOH, ul Mszczonowska 6 01-254 Warszawa

Koszt:
960 zł - nocleg + wyżywienie + szkolenie + materiały edukacyjne + przerwy kawowe
lub
680 zł - szkolenie + materiały edukacyjne + przerwy kawowe

Możliwy dodatkowy, odpłatny nocleg przed szkoleniem i/lub po. W tej sprawie prosimy o wiadomość do osoby opiekującej się szkoleniem:
Dorota Jaszczak-Kuźmińska, e-mail: djaszczak-kuzminska@etoh.edu.pl.

Aby zarezerwować miejsce na szkoleniu:

1. Wypełnienij formularz zgłoszeniowy online - Kliknij Tu

oraz

Opłać szkolenie na konto:

PKO BP 84 1440 1101 0000 0000 0394 0306

ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych, 
ul. Mszczonowska 6, 01 – 254 Warszawa
22 836 80 89

W tytule przelewu wpisz swoje imię i nazwisko oraz nazwę szkolenia ("Unplugged").

Wyślij nam potwierdzenie przelewu na e-mail: profilaktyka@etoh.edu.pl – najpóźniej 12 czerwca 2023 r. do godz. 13.

Do zobaczenia!