Pełna oferta szkoleń Fundacji ETOH

Fundację ETOH specjalnie dla Państwa zorganizuje szkolenia online oraz stacjonarne.

Do udziału zapraszamy osoby zainteresowane podniesieniem swoich kompetencji zawodowych, poszerzeniem specjalistycznej wiedzy oraz rozwojem osobistym.

Organizujemy szkolenia dla różnych grup zawodowych, m.in. psychoterapeutów, terapeutów uzależnień, psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, nauczycieli, kuratorów i innych osób zainteresowanych tematami naszych szkoleń.

Z wielką radością zorganizujemy szkolenie dla firmy, szkoły, organizacji pozarządowej, ośrodka terapeutycznego i innych zorganizowanych grup. Istnieje również możliwość, aby do szkoleń otwartych dołączały osoby pojedyncze.

Wszystkie aktualnie organizowane przez nas szkolenia można znaleźć w zakładce Nabór otwarty na naszej stronie pod linkiem https://www.etoh.edu.pl/szkolenia.html.

Lista szkoleń, które możemy dla Państwa zorganizować i przeprowadzić:

1.         Profilaktyka przemocy.

 • Prowadząca Ilona Anczarska
 • 4 godziny dydaktyczne
 • Szkolenie skierowane do osób zajmujących się profilaktyką przemocy, spotykających się z przemocą w swojej pracy: GOPS, MOPS, kuratorzy, służby medyczne, policja, psycholodzy itd.
 • Zakres tematyczny:

Podniesienie kompetencji osób zajmujących się profilaktyką przemocy w zakresie przeciwdziałania przemocy. Znaczenie programów profilaktycznych dla młodzieży. Praca profilaktyczna z rodzicami.

2.    Przemoc - diagnoza i metody przeciwdziałania. Jak pomóc w przywróceniu równowagi i siły osobom, które doświadczają przemocy?

 • Prowadząca Ilona Anczarska
 • 16 godzin dydaktycznych
 • Szkolenie skierowane do pracowników OPS, ośrodków interwencji, członków GKRPA, pracowników sądów, policji, służb medycznych, psychologów, pedagogów
 • Zakres tematyczny:

Znaczenie programów profilaktycznych dla młodzieży oraz pracy profilaktycznej z rodzicami - formy i zasady zajęć, charakterystyka zjawiska przemocy, na co kłaść nacisk edukując świadków i osoby doznające przemocy, specyfika psychologiczna osób doznających przemocy: w jaki sposób rozmawiać z nimi aby wzmacniać ich zasoby wewnętrzne, decyzyjność i wpływ na rzeczywistość, specyfika psychologiczna zachowania osób stosujących przemoc; w jak sposób z nimi rozmawiać, jak radzić sobie z manipulacją, jaką oferować pomoc, etapy pracy z osobami doznającymi przemocy i stosującymi przemoc w rodzinie i specyfika pomocy na każdym z nich; rola monitorowania sytuacji w rodzinie także po zamknięciu Niebieskich Kart. przemoc wobec dziecka będącego świadkiem przemocy w rodzinie oraz doznającego przemocy. W jaki sposób rozmawiać z rodzinami o dziecku, jaką pomoc oferować. Wskazówki prowadzenia rozmowy z dzieckiem.

3.    Inteligencja emocjonalna w zarządzaniu energią. Jak skutecznie zarządzać efektywnością własną oraz w profilaktyce wypalenia zawodowego?

 • Prowadząca Ilona Anczarska
 • 20 godzin dydaktycznych
 • Szkolenie skierowane do osób zainteresowanych rozwijaniem swoich kompetencji społecznych, narażonych na stres oraz wypalenie zawodowe: pracowników, kierowników, specjalistów
 • Szkolenie o tematyce zgodnej z kompetencjami przyszłości, określanymi współcześnie na rynku w różnorodnych raportach na temat nowej zmieniającej się rzeczywistości i kierunkach rozwoju oraz kompetencjach potrzebnych do odnalezienia się w niej. Celem szkolenia jest ułatwienie uczestnikom dostosowania się do nowych kierunków rozwoju.

4.    Profesjonalne zarządzanie zespołem. Jak być skutecznym liderem i kierować ludźmi tak, aby chciało im się pracować?

 • Prowadząca Ilona Anczarska
 • 16 godzin dydaktycznych
 • Do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy: Kierowników i dyrektorów placówek zajmujących się pomocą w swojej pracy: np. Ośrodki Interwencji Kryzysowej, Domy Pomocy Społecznej, Ośrodki Pomocy Społecznej, placówki oświaty, medyczne, osoby zainteresowane rozwojem w temacie zarządzania zespołem
 • Zakres tematyczny:

Kooperacyjne zarządzanie zespołem. W jaki sposób angażować zespół w podejmowanie decyzji oraz działania. Style liderskie, analiza własnego stylu pod kątem mocnych stron oraz obszarów do doskonalenia. Zasady motywowania indywidualnego i zespołowego. Zasady karania i wyciągania konsekwencji. Motywowanie pozafinansowe zadaniowe i relacyjne. Efektywne delegowanie rozwijające pracownika i odciążające przełożonego - zasady delegowania i rozliczania z zadań. Zasady udzielania informacji zwrotnej i egzekwowania zadań. Reagowanie w trudnych sytuacjach - analiza przypadków uczestników. Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji osób zajmujących się profilaktyką przemocy w zakresie przeciwdziałania przemocy.

5.    Zjawisko przemocy.

 • Prowadząca Ilona Anczarska
 • 4 godziny dydaktyczne
 • Szkolenie skierowane do pracowników instytucji zajmujących się tematyką przemocy: OPS, ośrodki interwencji, GKRPA, pracownicy sądów, oświaty, służb medycznych, policji.
 • Celem szkolenia jest pogłębienie tematu zjawiska przemocy oraz sytuacji psychologicznej osób doznających przemocy, zachowania osób stosujących przemoc oraz możliwości pomocy.

6.    Więcej niż zaburzenie przystosowania. Psychoterapia współuzależnienia osób z zaburzeniami osobowości.

 • Prowadząca Barbara Czardybon
 • 12 godzin dydaktycznych
 • Szkolenie przeznaczone przede wszystkim dla: specjalistów psychoterapii uzależnień (także w procesie certyfikacji), psychoterapeutów zainteresowanych pracą z osobami współuzależnionymi, pracowników socjalnych, asystentów rodzin, pedagogów, psychologów i innych
 • W szczególności program szkolenia obejmie:

Omówienie specyfiki procesu diagnostycznego w przypadku osób współuzależnionych oraz rozumienie ich trudności osobistych; rozpoznanie zależności między, powstałymi w dzieciństwie w wyniku negatywnych doświadczeń i frustracji podstawowych potrzeb rozwojowych, schematami osobowościowymi a kształtowaniem się i wzmacnianiem syndromu współuzależnienia; ćwiczenie praktycznych umiejętności motywowania do terapii osoby współuzależnionej oraz trenowanie pierwszego kontaktu z osobą uwikłaną w problem uzależnienia; rekomendacje co do pracy terapeutycznej z osobą współuzależnioną ze zdiagnozowanym zaburzeniem osobowości (m.in. osobowość zależna, osobowość chwiejna emocjonalnie).

7.       Poza stereotypem. Praca z wysokofunkcjonującymi osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

 • Prowadząca Barbara Czardybon
 • 12 godzin dydaktycznych
 • szkolenie polecamy: specjalistom terapii uzależnień, instruktorom terapii uzależnień, psychoterapeutom, osobom będącym w trakcie szkoły psychoterapii lub studium terapii uzależnień, psychologom.
 • zakres tematyczny szkolenia:

Moduł I: Diagnoza przy „grze pozorów”

Moduł II: Specyfika strategii pracy z „uzależnionymi” od własnego wizerunku

Moduł III: Trudności i wyzwania w leczeniu odwykowym HFA

Głównym celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności pomocnych w procesie diagnozy uzależnienia od alkoholu, narkotyków i leków osób wykonujących prestiżowe zawody lub zajmujących eksponowane stanowiska, oraz w dalszej pracy terapeutycznej im dedykowanej. Lekarz, prawnik, biznesman – to tylko niektóre przykłady wysokofunkcjonujących osób trafiających do gabinetu terapeutycznego po pomoc.

8.    Uczeń z Zespołem Aspergera – teoria i praktyka.

 • Prowadząca Agnieszka Czerkawska
 • 4 godziny dydaktyczne
 • Szkolenie skierowane do: nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów i wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką
 • Podczas szkolenia w szczególności są przedstawiane praktyczne aspekty pracy z uczniami z Zespołem Aspergera. Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji osób pracujących z uczniami z Zespołem Aspergera.

9.    Jak budować konstruktywną współpracę z rodzicami uczniów z Zespołem Aspergera.   

 • Prowadząca Agnieszka Czerkawska
 • 4 godziny dydaktyczne
 • Szkolenie skierowane do: nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów i wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką
 • Podczas szkolenia w szczególności zostaną przedstawione praktyczne aspekty współpracy z rodzicami uczniów z Zespołem Aspergera. Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji osób pracujących z rodzicami uczniów z Zespołem Aspergera.

10. Problemy seksualne w uzależnieniach.

 • Prowadzący Sławomir Jakima
 • 7 godzin dydaktycznych
 • Do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy: terapeutów uzależnień, psychologów, osoby zainteresowane tematem
 • Zakres tematyczny szkolenia:

1. Podstawy seksualności człowieka. Systematyka dysfunkcji seksualnych.
2. Podstawowe dysfunkcje seksualne – kobiety.
3. Podstawowe dysfunkcje seksualne – mężczyźni.
4. Zaburzenia seksualne w ZZA.
5. Zaburzenia seksualne w uzależnieniu narkotykowym.
6. Hiperseksualność (seksoholizm).
7. Jak rozmawiać, czego nie robić.
8. Postępowanie terapeuty z pacjentem z problemem seksualnym.

11. Focusing – skuteczna technika kontaktu z wewnętrznym doświadczeniem emocjonalnym Klienta.      

 • Prowadząca Ewelina Kubicka
 • 4 godziny dydaktyczne
 • Szkolenie skierowane do: terapeutów, psychologów.

Celem warsztatu jest trening umiejętności pracy techniką focusowania z pacjentami. Nauka skutecznej metody kontaktu z pierwotnymi emocjami w pracy z osobami zdystansowanymi lub unikającymi w procesie terapeutycznym. Ponadto podczas szkolenia poruszone są takie tematy jak: pierwotne i wtórne emocje,      schemat emocjonalny, transformująca potrzeba, stosowanie techniki w trudnościach z określaniem wewnętrznego doświadczania.

12. Motywacja i działanie – jak wspierać klientów lub siebie w podejmowaniu konstruktywnych zmian.

 • Prowadząca Ewelina Kubicka
 • 4 godziny dydaktyczne
 • Szkolenie skierowane do wszystkich osób zainteresowanych tematem
 • Zakres tematyczny:

motywacja wewnętrzna i zewnętrzna, neuroasocjacje pozytywne, opór i lęk przed zmianą, kompas emocjonalny. Celem webinaru/warsztatu  jest pozyskanie  wiedzy opartej na dialogu motywacyjnym, gdzie szukać w sobie motywacji i jak ją obudzić.  Zapoznanie z techniką wzmacniania w sobie determinacji i wytrwałości w działaniach.

13. Racjonalna Terapia Zachowania – szkolenie online - technika samopomocy oparta na rozwijaniu wspierającego wewnętrznego dialogu.

 • Prowadząca Ewelina Kubicka
 • 4 godziny dydaktyczne
 • Szkolenie skierowane do wszystkich osób zainteresowanych tematów
 • Zakres tematyczny:

samoświadomość mowy wewnętrznej, ABCD Emocji, 5 pytań zdrowego myślenia, dystans roboczy w pracy z emocjami. Celem webinaru jest nauka samodzielnej pracy ustrukturalizowaną metodą poznawczo-behawioralną z krytycznym głosem wewnętrznym. Uczestnik zyskuje umiejętność konstruktywnego uspokajania się, myślenia i kierowania swoim działaniem w sytuacjach które dotychczas wyczerpują, straszą lub przytłaczają.

14. Kiedy praca szkodzi – uzależnienie od pracy pod lupą.

 • Prowadząca Diana Kusik
 • 16 godzin dydaktycznych
 • Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla:
  - osób które w swojej pracy stykają się z osobami przejawiającymi nadmierne zaangażowanie w pracę, w tym uzależnienie od pracy:
  - specjalistów terapii uzależnień, instruktorów terapii uzależnień, psychoterapeutów, osób będących w trakcie szkoły psychoterapii czy studium terapii uzależnień, psychologów.
 • Zakres tematyczny:

Moduł I: „Praca też może szkodzić. Najlepiej ubrane uzależnienie”
Moduł II: „Nadmierna praca. Zdrowie a patologia”
Moduł III: „Uzależnienie od pracy – wrodzone czy nabyte”
Moduł IV: „Jak zamienić przymus pracy na wybór”

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników  m.in.: z różnymi formami nadmiernego zaangażowania w pracę, w tym uzależnienia od pracy, sposobów rozpoznawaniai diagnozowania uzależnienia od pracy wraz z przykładami konkretnych technik i narzędzi, różnych form i sposobów oddziaływania na uzależnienie od pracy, w tym w szczególności na temat oddziaływań terapeutycznych.

15. Dialog Motywujący – najważniejsze zagadnienia i metody prowadzenia rozmów motywujących.

 • Prowadząca Marta Lizis-Młodożeniec
 • 16 godzin dydaktycznych
 • Do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy:
  - osoby pracujące w obszarze udzielania pomocy: psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, osoby pracujące w KRPA, Zespołach Interdyscyplinarnych, wspomagających rodziny w ramach Opieki Społecznej
 • Zakres tematyczny:

Motywacja – założenia przyjęte w DM. Odruch korygowania i wzbudzanie reaktancji. Definicja i Duch DM. Nauka narzędzi: pytania otwarte. Nauka narzędzi: odzwierciedlenia i podsumowania. Nauka narzędzi: dowartościowania

Korzyści z uczestniczenia w zajęciach:
- zapoznanie się z głównymi sposobami pracy, stosowanymi w Dialogu Motywującego
- rozwinięcie umiejętności prowadzenia rozmowy, która ma na celu wzmacnianie wewnętrznej motywacji Klienta dorosłego, ucznia, nastolatka.

Zasady i metody Dialogu Motywującego mają na celu wydobywanie wewnętrznej chęci do zmiany. Prowadząc DM dąży się m.in. do tego, by osoba korzystająca z pomocy nazwała ważne dla siebie wartości, dostrzegła własne zasoby, by móc dokonać istotnych dla siebie zmian w życiu.

16. Skuteczna profilaktyka na poziomie lokalnym w tym m.in przeciwdziałanie „dopalaczom”, programy rekomendowane, europejskie standardy jakości w profilaktyce.

 • Prowadzący Artur Malczewski
 • 4 godziny dydaktyczne
 • Skierowane do pracowników socjalnych, profilaktyków, psychologów, nauczycieli oraz wszystkich osób zainteresowanych
 • Zakres tematyczny:

ABC skutecznej profilaktyki. Przeciwdziałanie „dopalaczom” na poziomie lokalnym. Wyniki najnowszych badań dotyczących narkotyków oraz dopalaczy z 2019/2020 roku- wnioski dla działań lokalnych. Programy profilaktyczne, które działają np. programy rekomendowane. Kampanie oraz media w profilaktyce. Wykorzystanie Europejskich Standardów Jakości w Profilaktyce Uzależnień do oceny programów profilaktycznych- warsztaty. Jak wygląda profilaktyka w Europie? Wyniki badań ASAP (http://asap-training.eu).

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy na temat skutecznych metod przeciwdziałania narkotykom, dopalaczom i innym substancjom psychoaktywnym.

17. Przeciwdziałanie narkomanii  i „dopalaczom” na poziomie lokalnym – kompendium wiedzy w pigułce.

 • Prowadzący Artur Malczewski
 • 4 godziny dydaktyczne
 • Skierowane do nauczycieli, psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, profilaktyków, psychologów, terapeutów oraz wszystkich osób zainteresowanych
 • Zakres tematyczny webinaru:

Opis narkotyków, leków oraz „dopalaczy”: działanie, wygląd, efekty, zagrożenia. Skala problemu narkotyków i „dopalaczy” w Europie i w Polsce. Podstawy prawne przeciwdziałania narkomanii – omówienie Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 2005 roku oraz ostatnich zmian prawnych. System pomocy osobom uzależnionym w Polsce – profilaktyka, leczenie, post-rehabilitacja oraz redukcja szkód. Strategie przeciwdziałania narkomanii: redukcja popytu, redukcja podaży oraz redukcja szkód. Marihuana – mity i fakty, nowe formy sprzedaży konopii w postaci trawomatów. Wykorzystanie kannabinoidów (THC, CBD) w celach medycznych.

18.  Przemoc w rodzinie. Procedura „Niebieskie Karty” w szkole.

 • Prowadząca Katarzyna Michalska
 • 5 godzin dydaktycznych
 • Skierowane do przedstawicieli oświaty: nauczycieli, wychowawców, pedagogów
 • Celem szkolenia jest m.in.:

uporządkowanie wiedzy na temat problemów związanych z przemocą w rodzinie, w tym przemocą wobec dzieci oraz na temat podejmowania interwencji przez przedstawicieli oświaty w ramach procedury „Niebieskie Karty” w sytuacji podejrzenia przemocy wobec dziecka. Prezentowane są sposoby prowadzenia rozmów interwencyjnych z rodzicami, a także zasady pracy interdyscyplinarnej w ramach procedury „Niebieskie Karty”. Zajęcia są prowadzone w formie aktywizującej uczestników – oprócz wykładu uczestnikom zaproponowane będą: ćwiczenia, praca z casusem, dyskusja w celu wymiany doświadczeń.

19. Budowanie strategii pomocy rodzinom z problemem alkoholowym i przemocy.  

 • Prowadząca Katarzyna Michalska
 • 5 godzin dydaktycznych
 • Skierowane do osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności z problemem alkoholowym
 • Celem szkolenia jest m.in.:

przedstawienie zasad budowania lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w oparciu o obowiązujące przepisy oraz zasad pracy interdyscyplinarnej na rzecz ochrony rodzin przed przemocą. Zajęcia prowadzone są w formie aktywizującej uczestników – oprócz wykładu uczestnikom proponowane są: ćwiczenia, praca z casusem, dyskusja w celu wymiany doświadczeń.

20. Prawne aspekty pracy psychologa i terapeuty.

 • Prowadzenie Agnieszka Olszewska
 • 6 godzin dydaktycznych
 • Do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy: studentów psychologii, psychologów, osoby w trakcie certyfikacji psychoterapeutycznej, kierowników placówek zatrudniających psychologów, wszystkich zainteresowanych.
 • Zakres tematyczny:

status prawny psychologa i psychoterapeuty, tajemnica zawodowa - czy zawsze obowiązuje?, psycholog i psychoterapeuta jako świadek, odpowiedzialność zawodowa psychologa i psychoterapeuty, prawne aspekty pracy z osobami niepełnoletnimi, dokumentowanie sesji terapeutycznych

21. Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 • Prowadzenie Agnieszka Olszewska
 • 8 godzin dydaktycznych zajęć
 • Szkolenie skierowane do pracowników instytucji pomocowych, osób zainteresowanych tematem
 • Zakres tematyczny:

rozróżnienie pojęć przemoc - konflikt, przestępstwo znęcania się nad rodziną, grupy szczególnie narażone na doświadczanie przemocy - dzieci, osoby starsze, niepełnosprawne, kompetencje służb i instytucji pomocowych, Procedura Niebieskiej Karty - rozpoczynanie i kończenie, zasady i metody postępowania, odpowiedzialność służb w przypadku niepodjęcia działań przewidzianych w obowiązujących procedurach prawnych, możliwości odseparowania sprawcy od osoby doświadczającej przemocy (najnowsze rozwiązania prawne).

22. Sprawcy przemocy w rodzinie.

 • Prowadzenie Agnieszka Olszewska
 • 8 godzin dydaktycznych
 • Do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy: pracowników instytucji pomocowych, członków Zespołów Interdyscyplinarnych i grup roboczych, osoby zainteresowane tematyką.
 • Zakres tematyczny:

Czy każdy sprawca przemocy to psychopata? Kim są sprawcy?, zasady pierwszego kontaktu ze sprawcą przemocy, nasze przekonania na temat osób stosujących przemoc w rodzinie; działania prawne podejmowane wobec sprawcy przemocy, prawne możliwości odseparowania sprawcy przemocy od ofiary, możliwości działania grupy roboczej/ Zespołu Interdyscyplinarnego w przypadku odmowy współpracy przez osobę stosującą przemoc w rodzinie, zasady ponoszenia odpowiedzialności za stosowanie przemocy.

 


 

Fundacja ETOH jest wpisana w REJESTRZE INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH (RIS)

NUMER EWIDENCYJNY 2.14/00330/2010

Na większość naszych szkoleń osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogą otrzymać finansowanie ze środków publicznych.

Wystarczy zgłosić się do wojewódzkiego urzędu pracy.

Zapraszamy!