Aktualności

SZKOLENIE DLA WYCHOWAWCÓW PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI Z RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM W PLACÓWKACH WSPARCIA DZIENNEGO

                            

 

SZKOLENIE DLA WYCHOWAWCÓW PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI Z RODZIN

Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM  W PLACÓWKACH WSPARCIA DZIENNEGO

Zadanie finansowane ze środków NPZ na lata 2016-2020            

                                                                                                 

ETOH – Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych realizuje na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych projekt edukacyjne:  Szkolenie dla wychowawców pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym w placówkach wsparcia dziennego - świetlicach socjoterapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych i innych miejscach pomocy dzieciom.

 

Zapraszamy do udziału w trzydniowych szkoleniach w następujących zakresach tematycznych:

 

 • Moduł I : Wpływ traumy wczesnorozwojowej na funkcjonowanie dziecka – 24 godz. zajęć.

              Terminy (do wyboru): 18-20 wrzesień lub 26-28 październik 2017 r.

 

 • Moduł II: Praca z dziećmi doświadczającymi krzywdzenia – 25 godz.

               Terminy (do wyboru) 16-18  październik lub 24-26 listopad 2017 r.

 

 • Moduł III: Praca z dziećmi z zaburzeniami przywiązania -24 godz. zajęć.

               Terminy (do wyboru) 7-9 wrzesień lub 21-23 listopad 2017 r.

 

Każda osoba może zgłosić się dowolnie na jeden, dwa lub wszystkie trzy moduły. Każde szkolenie organizowane jest w dwóch terminach do wyboru.

 

Program prowadzony jest w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, w związku z tym koszt udziału w każdym trzydniowym szkoleniu wynosi jedynie 50 zł (obejmuje koszty dydaktyczne, 2 noclegi, wyżywienie, przerwy kawowe w trakcie trwania szkolenia oraz materiały dydaktyczne).

 

Kryteria udziału:


 • wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów magisterskich,
 • doświadczenie w pracy z dziećmi i/lub młodzieżą,
 • osoby spełniające warunek miejsca zatrudnienia tj. mieszczący się w grupie odbiorców psychologów, pedagogów,
 • wychowawców świetlic i innych miejsc pomocy dla dzieci z grupy ryzyka oraz osoby przygotowujące się do takiej pracy

Formularz zgłoszeniowy elektroniczny do uzupełnienia pod poniższym linkiem :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtasSjnURb8rRItNu8xl8tp0eTuEBqugqpQnwb2toR9uhNSA/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

 

Formularz do poprania:  Formularz zg³oszeniowy-szkolenia

Zgłoszenia można wysyłać poprzez wypełnienie formularza elektroniczego lub pobranie pliku i odesłanie uzupełnionego formularza na adres e-mail  npzprojekty@etoh.edu.pl bądź faksem 22/836 80 81

 

Więcej informacji w kwestiach naboru uczestników można uzyskać:

Tel. 794- 523-911            e-mail: npzprojekty@etoh.edu.pl

 

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniach, które odbędą się w Warszawie w Ośrodku Fundacji ETOH, ul.  Mszczonowska 6, Warszawa. Istnieje możliwość wykupienia dodatkowego noclegu - więcej szczegółów pod nr telefonu:  22/ 439 03 10

 

 

O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. 

 

 

 
Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym w Warszawie- EDYCJA Jesień 2017

 Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin
z Problemem Alkoholowym

 

Fundacja ETOH zaprasza do udziału w jesiennej edycji Kursu Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym. Kurs obejmuje 120 godz. dydaktycznych zajęć seminaryjno-warsztatowych.

Zajęcia są przeznaczone dla: 

 • wychowawców świetlic socjoterapeutycznych,opiekuńczo-wychowawczych,
 • dla osób prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne z dziećmi z rodzin alkoholowych lub przygotowujących się do takiej pracy,
 • pedagogów, nauczycieli pracujących w szkołach.

Ofertę kierujemy do osób zainteresowanych z terenu całej Polski. 

 

Centrum Edukacyjne Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Fundacji ETOH, ul. Mszczonowska 6 w Warszawie.

Czytaj całość…
 
Rekomendowanego Program profilaktyczny - Przezwyciężanie nieśmiałości u dzieci

Szkolenia przygotowujące realizatorów rekomendowanego programu

profilaktycznego - Przezwyciężanie nieśmiałości u dzieci

 

Fundacja ETOH na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizuje szkolenie przygotowujące realizatorów programu Przezwyciężania nieśmiałości u dzieci z obszaru profilaktyki selektywnej, rekomendowanego w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.

Program realizowany jest  w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

 Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • nauczycieli, którzy są lub mogą być wychowawcami klas,
 • realizatorów programów profilaktycznych,
 • pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych

chętnych do udziału w 3-dniowym szkoleniu oraz do realizacji Programu w swoich miejscach pracy.

 

Udział w szkoleniu uwrażliwi adresatów, zwiększy ich wiedzę na temat nieśmiałości i specyfiki funkcjonowania dzieci nieśmiałych oraz podniesie kompetencje niezbędne do pracy z tą grupą ryzyka. Ma to duże znaczenie dla profilaktyki depresji, lęku społecznego i fobii społecznej. Nieśmiałość jest bowiem czynnikiem ryzyka tych zaburzeń.

Czytaj całość…
 
Szkolenie z zakresu realizacji programów ograniczania picia.

 

 Realizacja Programu Ograniczania Picia

 

- NOWY TERMIN

 

Fundacja ETOH organizuje w dniach 29 - 30 CZERWCA 2017 roku szkolenie z zakresu realizacji programów ograniczania picia. To nowość na naszym rynku szkoleniowym. Jest to jedyne szkolenie w Polsce opracowane i prowadzone przez specjalistę terapii uzależnień  i wieloletniego kierownika Działu Lecznictwa Odwykowego i Programów Medycznych w PARPA - Jadwigę Fudałę. 

 

Celem szkolenia jest efektywne przygotowanie uczestników do prowadzenia programów ograniczania picia. Program szkolenia został przygotowany zgodnie z „Zaleceniami do tworzenia i realizowania programów ograniczania picia w placówkach leczenia uzależnień” opracowanymi przez PARPA http://www.parpa.pl/index.php/lecznictwo-odwykowe/programy-ograniczania-picia


Szkolenie kończy się wydaniem zaświadczenia sygnowanym przez wykładowców oraz Dyrektora Fundacji ETOH.  

 

Czytaj całość…
 
Szkolenie nowych realizatorów dwóch rekomendowanych programów profilaktycznych

Szkolenia przygotowujące nowych realizatorów 

rekomendowanych programów profilaktycznych

- Programu Domowych Drużyn

 

Fundacja ETOH  i Krajowe Biuro ds.  Przeciwdziałania Narkomanii zapraszają na cykl szkoleń przygotowujących nauczycieli oraz pedagogów szkolnych do realizacji Programu Domowych Drużyn dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz ich rodziców, na który składają się dwa programy rekomendowane:

 • Program Domowych Detektywów (PDD)
 •  Fantastyczne Możliwości (FM)

to dwuletni projekt działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej.

Jest to nowość na naszym rynku szkoleniowym – podczas jednego dwudniowego szkolenia zdobędą Państwo wiedzę i umiejętności umożliwiające realizację, aż dwóch programów rekomendowanych. Zajęcia prowadzą eksperci z dziedziny profilaktyki uzależnień, którzy są autorami obu programów: dr hab. Krzysztof Ostaszewski, dr Katarzyna Okulicz-Kozaryn, dr Agnieszka Pisarska, Krzysztof Bobrowski.

 Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • nauczycieli klas IV-VI szkół podstawowych, którzy są lub mogą być wychowawcami klas,
 • pedagodzy szkolni zatrudnieni w szkołach podstawowych,
 •  psycholodzy  pracujący w szkołach podstawowych,

chętnych do udziału w 2-dniowym szkoleniu oraz do realizacji Programu Domowych Drużyn w swoich miejscach pracy.

Celem programu jest opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz ograniczanie problemów związanych z piciem alkoholu.

Programy znajdują się na liście rekomendowanych programów profilaktycznych, tworzonej przez kluczowe dla profilaktyki instytucje (PARPA, KBPN, ORE i IPiN).


Czytaj całość…
 
Ogólnopolski Program Rozwoju Osobistego - EDYCJA 2017 R.

Fundacja ETOH zaprasza do wzięcia udziału w Programie Rozwoju Osobistego - nowy nabór na edycję 2017

 

PRO jest intensywnym programem terapeutyczno-rozwojowym. Obejmuje 200 godzin pracy nad sobą metodą psychologicznego treningu grupowego. PRO adresowane jest przede wszystkim do osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, współuzależnionych i DDA jako etap terapii pogłębionej i rehabilitacji, będący kontynuacją podjętej już wcześniej pracy nad sobą, głównie w ośrodkach terapii uzależnień.

PRO – Program Rozwoju Osobistego ma ponad 25-letnią tradycję zarówno jako forma kontynuacji psychologicznej pracy nad sobą, ale także jako – forma przygotowywania osób pracujących nad sobą w związku z problemami uzależnień - do prowadzenia i organizowania pozaprofesjonalnych form pomagania – działań samopomocowych. Absolwenci PRO i dawniej SPP dla Nieprofesjonalistów to kilka tysięcy osób w Polsce!

Czytaj całość…
 
STUDIUM TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

INSTYTUT PSYCHOLOGII ZDROWIA

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

ogłasza nabór  do drugiej części

 

STUDIUM TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

 

STUW przygotowuje do profesjonalnej pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin. Jest szkoleniem akredytowanym przez PARPA i stanowi  I etap procesu certyfikowania specjalistów i instruktorów terapii uzależnień. Kierownikiem STUW jest Zofia Sobolewska-Mellibruda. Zajęcia zaczynają się 12 sierpnia 2017

Szkolenie od V sesji jest możliwe dla osób, które ukończyły wcześniej przynajmniej jedną z następujących form szkoleń:

 • Studium Pomocy Psychologicznej IPZ ,
 •  inne szkolenie w zakresie pomocy psychologicznej akredytowane przez PARPA ,
 • czteroletnią szkołę psychoterapii,
 •   Szkolenie przygotowuje do pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi.
 Szczegóły organizacyjne dostepne na stronie internetowej:

www.psychologia.edu.pl 

TERMINY ZAJĘĆ 2017 rok
V sesja: 12 – 15 sierpnia 2017
VI sesja: 14 – 17 września 2017
VII sesja: 12 – 15 października 2017
VIII sesja: 9 – 12 listopada 2017

TERMINY ZAJĘĆ 2018 rok
IX sesja: 22 – 25 lutego 2018
X sesja: 15 – 18 marca 2018
XI sesja: 12 – 15 kwietnia 2018
XII sesja: 3 – 6 maja 2018
XIII sesja: 31 maja – 3 czerwca 2018
XIV sesja: 21 – 24 czerwca 2018

 

Więcej informacji uzyskasz kontaktując się z: mgr Danuta Pastoła tel.: (22) 863 90 97, (22) 863 42 76, (22) 863 87 38; faks 863 42 75.

Instytut Psychologii Zdrowia PTP przyjmuje zgłoszenia do 30 czerwca 2017 r.

Czytaj całość…
 
Program profilaktyczny TRZECI ELEMENTARZ. Edycja wiosna 2017 r.
Fundacja ETOH zaprasza Instruktorów programu profilaktycznego do realizacji programu „Trzeci Elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków” 
Wiosna 2017 r.
 
„Trzeci Elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków” to szkolny program edukacyjno-profilaktyczny, przeznaczony dla uczniów starszych klas szkół podstawowych, gimnazjalnych i młodszych klas szkół ponadgimnazjalnych, rodziców, nauczycieli i wychowawców. Program został opracowany przez zespół autorów na zamówienie PARPA, a koordynacją i prowadzeniem zajmuje się Fundacja ETOH, która przeszkoliła instruktorów Elementarza.  Wszystkie zajęcia - dla młodzieży, rodziców, nauczycieli – prowadzone są metodami aktywnymi („burza mózgów”, praca w małych grupach, metody audio-wizualne, drama, mini wykłady).  
Czytaj całość…
 
Czy jesteś uzależniony: od pracy, jedzenia, seksu?
W ostatnich latach coraz powszechniejszym problemem stają się uzależnienia behawioralne, zwane także uzależnieniami od czynności czy uzależnieniami niechemicznymi. W Polsce zaczęto mówić o nich szerzej wraz z powstaniem Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, który umożliwił m.in. sfinansowanie badań mających na celu określenie skali zjawiska uzależnień behawioralnych w naszym kraju, rozwój programów profilaktycznych i leczenie osób potrzebujących pomocy.
Czytaj całość…
 
'Uzależnienia behawioralne? - bezpłatne broszury do pobrania

Uzależnienia behawioralne – bezpłatne broszury do pobrania dla uczniów i rodziców szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych 

Czytaj całość…
 
Uzależnienia behawioralne
Szanowni Państwo!
 
Z przyjemnością przedstawiamy Państwa komplet bezpłatnych materiałów informacyjno-edukacyjnych wydanych w ramach projektu „Uzależnienia behawioralne? – Nie! Dziękuję!”.  Projekt został zrealizowany został na zlecenie Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii  ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Głównym celem projektu jest ograniczenie zachowań ryzykownych związanych z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi (Internet, gry komputerowe) wśród młodzieży gimnazjalnej. W plikach pdf  znajdą Państwo poniższe publikacje:

Czytaj całość…
 
Informacja o zmianie cen noclegu i wyżywienia od stycznia 2014 roku
Fundacja ETOH informuje, że od stycznia 2014 roku obowiązuje następujący cennik usług dla: sesji 5 dniowej i sesji 4 dniowej
Czytaj całość…
 
Fundacja ETOH informuje, że od listopada 2012 roku recepcja naszego ośrodka czynna będzie w godzinach od 8.00 do 20.00

Osoby korzystające z noclegu w naszym ośrodku, które chcą przyjechać we wczesnych godzinach rannych lub godzinach nocnych ( po godzinie 20.00 ), powinny wcześniej powiadomić o tym recepcję drogą telefoniczną lub elektroniczną.

numer telefonu do recepcji                             22 439 03 10

adres poczty elektronicznej                            etoh@etoh.edu.pl