Aktualności

PROJEKT RODZINA MISKOW

Nowe narzędzia i procedury do pracy terapeutycznej z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym - Rodzina Miśków

 

Fundacja ETOH realizuje na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych projekt Opracowanie nowych narzędzi i procedur do pracy terapeutycznej z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym - nazwa własna projektu „Rodzina Miśków”.

 

„Rodzina Miśków” to zestaw narzędzi i procedur do pracy terapeutycznej z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym składający się z kompletu misiów: mamy, taty, córki i syna, poduchy oraz broszury zawierającej spojrzenie na zabawę - konspekt ćwiczeń z użyciem Misiów. Zadanie finansowane ze środków NPZ na lata 2016-2020.

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymaniem "Rodziny Miśków" dla swojej placówki zapoznaj się z informacjami - "Czytaj całość".

   formularz zgłoszeniowy do projektu: Rodzina Mi¶ków 

Czytaj całość…
 
Szkolenie z zakresu przygotowania diagnozy lokalnych problemów alkoholowych

Fundacja ETOH i Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

zapraszają w dniach 6-7 listopada 2017 r. na:

 „Szkolenie dla członków gminnych komisji rozwiazywania problemów alkoholowych oraz Pełnomocników oraz koordynatorów gminnych programów profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych z zakresu przygotowania diagnozy lokalnych problemów alkoholowych”.

  Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • Członków gminnych komisji rozwiazywania problemów alkoholowych,
 •  pełnomocników ds. rozwiazywania problemów alkoholowych,
 • koordynatorów gminnych programów profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych z zakresu przygotowania diagnozy lokalnych problemów alkoholowych.

 Projekt jest w całości finansowany ze środków NPZ na lata 2016-2020 - udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 

Jeśli chcesz wziąć udział w tym Wydarzeniu zachęcamy do przesłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego Formularz_gminy  – do dnia 17.10.2017 r. na adres e-mailowy: profilaktyka@etoh.edu.pl, faxem: 22 836 80 81, osobiście w Fundacji ETOH – pokój 38.

Czytaj całość…
 
Szkolenie z zakresu realizacji programów ograniczania picia.

 

 Realizacja Programu Ograniczania Picia

 

- NOWY TERMIN 17-18 LISTOPADA

 

Fundacja ETOH organizuje w dniach 17-18 LISTOPADA 2017 roku szkolenie z zakresu realizacji programów ograniczania picia. To nowość na naszym rynku szkoleniowym. Jest to jedyne szkolenie w Polsce opracowane i prowadzone przez specjalistę terapii uzależnień  i wieloletniego kierownika Działu Lecznictwa Odwykowego i Programów Medycznych w PARPA - Jadwigę Fudałę. 

 

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY TYLKO DO DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2017 r. 

Formularz listopad POP

 

Celem szkolenia jest efektywne przygotowanie uczestników do prowadzenia programów ograniczania picia. Program szkolenia został przygotowany zgodnie z „Zaleceniami do tworzenia i realizowania programów ograniczania picia w placówkach leczenia uzależnień” opracowanymi przez PARPA http://www.parpa.pl/index.php/lecznictwo-odwykowe/programy-ograniczania-picia


 
Czytaj całość…
 
Zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję DDA

Fundacja ETOH oraz  Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapraszają na 4-dniową

Konferencję szkoleniową dla profesjonalistów pracujących z DDA oraz przedstawicieli ruchu samopomocowego DDA na temat lepszego rozumienia problemów osobistych  DDA oraz metod prowadzenia psychoterapii ich problemów i łagodzenia zaburzeń emocjonalnych,

która odbędzie się w dniach 3 - 6 grudnia 2017 r. w Warszawie w siedzibie Fundacji.

 

Zajęcia edukacyjne będą odbywały się w formie wykładów, warsztatów i seminariów. Do wygłoszenia wykładów zaprosiliśmy takich wybitnych specjalistów jak: prof. dr hab. Jerzy Mellibruda i dr n.med. Władysław Sterna, Dorota Węgrzyn, itd.  Zajęcia poprowadzą znani psychoterapeuci i specjaliści psychoterapii uzależnień. Program merytoryczny opracowywany został przez cenioną w środowisku ekspertkę Zofię Sobolewską – Mellibrudę.

 

Zapraszamy psychoterapeutów, psychologów, specjalistów psychoterapii uzależnień i przedstawicieli ruchu samopomocowego DDA oraz wszystkie osoby zainteresowane tą problematyką Formularz Konferencja DDA   - Formularze przyjmujemy do dnia 27.10.2017 r.

 

Konferencja jest w całości finansowane ze środków NPZ na lata 2016-2020 i udział w niej jest bezpłatny.

Czytaj całość…
 
Program profilaktyczny TRZECI ELEMENTARZ. Edycja jesień 2017 r.
Fundacja ETOH zaprasza Instruktorów programu profilaktycznego do realizacji programu „Trzeci Elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków” 
Jesień 2017 r.
 
„Trzeci Elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków” to szkolny program edukacyjno-profilaktyczny, przeznaczony dla uczniów starszych klas szkół podstawowych, gimnazjalnych i młodszych klas szkół ponadgimnazjalnych, rodziców, nauczycieli i wychowawców. Program został opracowany przez zespół autorów na zamówienie PARPA, a koordynacją i prowadzeniem zajmuje się Fundacja ETOH, która przeszkoliła instruktorów Elementarza.  Wszystkie zajęcia - dla młodzieży, rodziców, nauczycieli – prowadzone są metodami aktywnymi („burza mózgów”, praca w małych grupach, metody audio-wizualne, drama, mini wykłady).  
Czytaj całość…
 
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym

 

  „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym”


ETOH – Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych realizuje na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej 5 szkoleń pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym”.

Cel szkolenia: Zwiększenie kompetencji służb społecznych z terenu województwa mazowieckiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z problem alkoholowym.

 

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących na terenie województwa mazowieckiego,  w tym:

 •  Przedstawicieli instytucji/organizacji, którzy działają na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 • Pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, oświaty, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości ochrony zdrowia.
 • Pracowników Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • Pracowników sanepidu.
 •  Przedstawicieli instytucji, kościołów i związków wyznaniowych.
 • Przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom, w tym też przemocy w rodzinie.
Czytaj całość…
 
Między Lwem a Pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych dla realizatorów programów profilaktycznych

Fundacja ETOH i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zapraszają do wzięcia udziału w szkoleniu pn.

  „Między Lwem a Pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych dla realizatorów programów profilaktycznych”.

 

Projekt „Między Lwem a Pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych dla realizatorów programów profilaktycznych”  przeznaczony jest dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz z młodymi dorosłymi, którzy realizują w swoim środowisku programy profilaktyczne i spotykają się z problemem uzależnienia od Internetu, gier, hazardu, zakupów, seksu i in. 

 

Program szkoleniowy obejmuje 67 godzin zegarowych realizowanych podczas 3  sesji, zajęcia odbędą się w siedzibie Fundacji ETOH, w następujących terminach:

  I.          22 - 24 września 2017 r.

II.         26 - 29 października 2017 r.

 III.        24 - 26 listopada 2017 r.

Dodatkowo  w trakcie szkolenia planowana jest wizyta studyjna w Młodzieżowej Poradni Profilaktyki i Terapii „Poza Iluzją”.

 

 Szkolenie jest dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Narodowy Program Zdrowia na lata 2016 - 2020.

 

 Wypełnione i podpisane formularze zgłoszeniowe: icon formularz_2017

prosimy przesyłać w terminie do 15.08.2017 r. na adres e-mail: profilaktyka@etoh.edu.pl bądź faksem: 22/836-80-81 lub droga pocztową na adres:  ETOH  Fundacja  Rozwoju  Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych  01-254 Warszawa ul. Mszczonowska 6. 

 

Czytaj całość…
 
SZKOLENIE DLA WYCHOWAWCÓW PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI Z RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM W PLACÓWKACH WSPARCIA DZIENNEGO

SZKOLENIE DLA WYCHOWAWCÓW PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI Z RODZIN

Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM  W PLACÓWKACH WSPARCIA DZIENNEGO

Zadanie finansowane ze środków NPZ na lata 2016-2020         

                                                                                             

ETOH – Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych realizuje na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych projekt edukacyjne:  Szkolenie dla wychowawców pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym w placówkach wsparcia dziennego - świetlicach socjoterapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych i innych miejscach pomocy dzieciom.

  Zapraszamy do udziału w trzydniowych szkoleniach w następujących zakresach tematycznych:

 •   Moduł I : Wpływ traumy wczesnorozwojowej na funkcjonowanie dziecka – 24 godz. zajęć.

              Terminy (do wyboru): 18-20 wrzesień lub 26-28 październik 2017 r. 

 • Moduł II: Praca z dziećmi doświadczającymi krzywdzenia – 25 godz.

               Terminy (do wyboru) 16-18  październik lub 24-26 listopad 2017 r. 

 • Moduł III: Praca z dziećmi z zaburzeniami przywiązania -24 godz. zajęć.

               Terminy (do wyboru) 7-9 wrzesień lub 21-23 listopad 2017 r.

  Każda osoba może zgłosić się dowolnie na jeden, dwa lub wszystkie trzy moduły.Każde szkolenie organizowane jest w dwóch terminach do wyboru.

Więcej informacji w kwestiach naboru uczestników można uzyskać:   Tel. 794- 523-911,  e-mail: npzprojekty@etoh.edu.pl 

  REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Czytaj całość…
 
Rekomendowanego Program profilaktyczny - Przezwyciężanie nieśmiałości u dzieci

Szkolenia przygotowujące realizatorów rekomendowanego programu

profilaktycznego - Przezwyciężanie nieśmiałości u dzieci

 

Fundacja ETOH na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizuje szkolenie przygotowujące realizatorów programu Przezwyciężania nieśmiałości u dzieci z obszaru profilaktyki selektywnej, rekomendowanego w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.

Program realizowany jest  w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

 Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • nauczycieli, którzy są lub mogą być wychowawcami klas,
 • realizatorów programów profilaktycznych,
 • pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych

chętnych do udziału w 3-dniowym szkoleniu oraz do realizacji Programu w swoich miejscach pracy.

 

Udział w szkoleniu uwrażliwi adresatów, zwiększy ich wiedzę na temat nieśmiałości i specyfiki funkcjonowania dzieci nieśmiałych oraz podniesie kompetencje niezbędne do pracy z tą grupą ryzyka. Ma to duże znaczenie dla profilaktyki depresji, lęku społecznego i fobii społecznej. Nieśmiałość jest bowiem czynnikiem ryzyka tych zaburzeń.

 

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Czytaj całość…
 
Szkolenie nowych realizatorów dwóch rekomendowanych programów profilaktycznych

Szkolenia przygotowujące nowych realizatorów 

rekomendowanych programów profilaktycznych

- Programu Domowych Drużyn

 

Fundacja ETOH  i Krajowe Biuro ds.  Przeciwdziałania Narkomanii zapraszają na cykl szkoleń przygotowujących nauczycieli oraz pedagogów szkolnych do realizacji Programu Domowych Drużyn dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz ich rodziców, na który składają się dwa programy rekomendowane:

 • Program Domowych Detektywów (PDD)
 •  Fantastyczne Możliwości (FM)

to dwuletni projekt działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej.

Jest to nowość na naszym rynku szkoleniowym – podczas jednego dwudniowego szkolenia zdobędą Państwo wiedzę i umiejętności umożliwiające realizację, aż dwóch programów rekomendowanych. Zajęcia prowadzą eksperci z dziedziny profilaktyki uzależnień, którzy są autorami obu programów: dr hab. Krzysztof Ostaszewski, dr Katarzyna Okulicz-Kozaryn, dr Agnieszka Pisarska, Krzysztof Bobrowski.

 Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • nauczycieli klas IV-VI szkół podstawowych, którzy są lub mogą być wychowawcami klas,
 • pedagodzy szkolni zatrudnieni w szkołach podstawowych,
 •  psycholodzy  pracujący w szkołach podstawowych,

chętnych do udziału w 2-dniowym szkoleniu oraz do realizacji Programu Domowych Drużyn w swoich miejscach pracy.

Celem programu jest opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz ograniczanie problemów związanych z piciem alkoholu.

Programy znajdują się na liście rekomendowanych programów profilaktycznych, tworzonej przez kluczowe dla profilaktyki instytucje (PARPA, KBPN, ORE i IPiN).

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
Czytaj całość…
 
Czy jesteś uzależniony: od pracy, jedzenia, seksu?
W ostatnich latach coraz powszechniejszym problemem stają się uzależnienia behawioralne, zwane także uzależnieniami od czynności czy uzależnieniami niechemicznymi. W Polsce zaczęto mówić o nich szerzej wraz z powstaniem Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, który umożliwił m.in. sfinansowanie badań mających na celu określenie skali zjawiska uzależnień behawioralnych w naszym kraju, rozwój programów profilaktycznych i leczenie osób potrzebujących pomocy.
Czytaj całość…
 
'Uzależnienia behawioralne? - bezpłatne broszury do pobrania

Uzależnienia behawioralne – bezpłatne broszury do pobrania dla uczniów i rodziców szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych 

Czytaj całość…
 
Uzależnienia behawioralne
Szanowni Państwo!
 
Z przyjemnością przedstawiamy Państwa komplet bezpłatnych materiałów informacyjno-edukacyjnych wydanych w ramach projektu „Uzależnienia behawioralne? – Nie! Dziękuję!”.  Projekt został zrealizowany został na zlecenie Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii  ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Głównym celem projektu jest ograniczenie zachowań ryzykownych związanych z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi (Internet, gry komputerowe) wśród młodzieży gimnazjalnej. W plikach pdf  znajdą Państwo poniższe publikacje:

Czytaj całość…
 
Informacja o zmianie cen noclegu i wyżywienia od stycznia 2014 roku
Fundacja ETOH informuje, że od stycznia 2014 roku obowiązuje następujący cennik usług dla: sesji 5 dniowej i sesji 4 dniowej
Czytaj całość…