Zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję DDA - Rekrutacja zakończona Drukuj Email

 

Szanowni Państwo, ze względu na ogromną ilość zgłoszeń rekrutacja na konferencję zostaje zamknięta.

 

Fundacja ETOH oraz  Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapraszają na 3-dniową

Konferencję doskonalącą umiejętności psychoterapeutyczne terapeutów udzielających świadczeń zdrowotnych osobom z zaburzeniami wynikającymi z wzrastania w rodzinach z problemem alkoholowym (DDA)

 

„Psychoterapia DDA z zaburzeniami osobowości- problemy pacjenta i trudności psychoterapeuty”

Konferencja odbędzie się w dniach 19 - 21 maja 2019 r.

w Warszawie w siedzibie Fundacji ETOH.

Konferencja jest w całości finansowana ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 - udział w konferencji jest bezpłatny.

Konferencja obejmuje 26 godzin zajęć. Uczestnicy będą mieli możliwość wyboru 2 warsztatów spośród proponowanych. Zajęcia poprowadzą wybitni specjaliści jak m.in. prof. dr hab. Jerzy Mellibruda, mgr Anna Małecka, mgr Magdalena Skibińska. Program merytoryczny opracowywany został przez cenioną w środowisku ekspertkę Zofię Sobolewską – Mellibrudę.

Tematem przewodnim konferencji będzie psychoterapia osób z zaburzeniami osobowości. Syndrom DDA nie występuje wprawdzie w żadnej klasyfikacji chorób , jednak praktyka psychoterapeutyczna pokazuje, że wśród pacjentów DDA bardzo często występują zaburzenia kliniczne, w tym szczególnie często zaburzenia osobowości. Traumy dziecięce i dysfunkcjonalne relacje z rodzicami przyczyniają się do powstawania tych problemów. Psychoterapeuci stoją przed trudnym zadaniem pomocy tej grupie pacjentów. W czasie konferencji chcemy przedstawić koncepcje rozumienia mechanizmów i schematów funkcjonowania osób z zaburzeniami osobowości oraz strategie pracy z pacjentami z różnymi typami osobowości.

Zapraszamy do udziału w konferencji psychoterapeutów, psychologów, specjalistów psychoterapii uzależnień, osoby w trakcie szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień i psychoterapii.

Kryteria udziału:
• wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów magisterskich z zakresu psychologii, itp.,
• deklaracja o zatrudnieniu lub osoby szkolące się na profesjonalistów pracujących z DDA, osobami uzależnionymi ,
• osoby mieszczące się w grupie odbiorców: psycholodzy, psychoterapeuci, specjaliści psychoterapii uzależnień,
• przesłanie zgłoszenia w wyznaczonym terminie;
• w pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w placówkach leczenia uzależnienia od alkoholu.
• pierwszeństwo mają osoby, które zgłosiły się na konferencję w roku 2018 jednak z powodu ograniczenia ilości osób ich udział nie był możliwy.

Konferencja jest w całości finansowana ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020   - udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy mają zapewnione: materiały dydaktyczne, pełne wyżywienie wraz z przerwami kawowymi oraz noclegi. Koszty dojazdu pokrywają uczestnicy. 

Jeśli chcesz wziąć udział w tym Wydarzeniu zachęcamy do przesłania skanu/czytelnego zdjecia wypełnionego formularza zgłoszeniowego – do dnia 29.03.2019 r. na adres e-mailowy: profilaktyka@etoh.edu.pl, faxem: 22 836 80 81, osobiście w Fundacji ETOH – pokój 38.(zgłoszenia bez włanoręcznego podpisu nie będą brane pod uwagę).

Zgłoszenia przyjmujemy w terminie od 20 lutego do *29 marca 2019 r. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, zastrzegamy sobie prawo zakończenia naboru przed wyznaczonym terminem. Osoby wpisane na listę uczestników otrzymają mailowe potwierdzenie swojego udziału.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Centrum Edukacyjnym Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH:

tel 22/836 80 89,                     tel 22/439 03 11,               e-mail: profilaktyka@etoh.edu.pl

 


Centrum Edukacyjne Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH jest Niepubliczną Placówką Doskonalenia Nauczycieli