Aktualności arrow Oferta szkoleń arrow Program Rozwoju Osobistego 2022

Program Rozwoju Osobistego 2022 Drukuj Email

Program Rozwoju Osobistego

(informacja ogólna)

 

Zespół realizatorów Programu Rozwoju Osobistego (PRO) oraz Fundacja ETOH planują rozpoczęcie tego programu w pierwszej połowie 2022 roku.  

Program Rozwoju Osobistego stanowi cykl zajęć terapeutyczno-rozwojowych dla osób z własnym doświadczeniem uzależnienia lub współuzależnienia i jest przeznaczony m.in. dla osób zajmujących się niesieniem pomocy w środowiskach wsparcia, zwłaszcza w klubach
i stowarzyszeniach abstynenckich. Warunkiem udziału w PRO dla osób uzależnionych od alkoholu jest co najmniej dwuletnia abstynencja.

 Praca psychologiczna nad własnymi problemami, głównie w formie psychoterapii grupowej, w połączeniu z psychoedukacją i wiedzą o problemach alkoholowych ma służyć bardziej efektywnemu pomaganiu innym ludziom oraz inicjowaniu zmian w środowiskach samopomocowych i społecznościach lokalnych w obszarze problemów alkoholowych.

PRO obejmuje 200 godzin pracy psychologicznej metodą psychologicznego treningu grupowego (cztery comiesięczne sesje po 5 dni). Uczestnicy w małych grupach pracują nad postrzeganiem i rozumieniem innych ludzi i samego siebie, dobrym komunikowaniem się, rozpoznawaniem i konstruktywnym radzeniem sobie z emocjami, rozwiązywaniem problemów, poprawą relacji w rodzinie, określaniem i realizacją wartości osobistych. Jednym z tematów pracy  będą także pomaganie osobom uzależnionym i współuzależnionym oraz współdziałanie
i realizowanie projektów w środowisku lokalnym.

 

Wszyscy realizatorzy zajęć w Programie Rozwoju Osobistego mają rekomendacje trenerów
i superwizorów psychologicznego treningu grupowego oraz certyfikaty specjalistów terapii uzależnień. Koordynacją całości Programu Rozwoju Osobistego będzie się zajmowała Anna Dodziuk, która przez wiele lat kierowała PRO w jego poprzedniej edycji, realizowanej przez Instytut Psychologii Zdrowia. 

W świetle dotychczasowych doświadczeń PRO okazało się pomocne dla osób z ponad dwuletnim stażem trzeźwienia i członków ich rodzin (głównie dla żon alkoholików i DDA), zarówno na płaszczyźnie osobistej, jak i w funkcjonowaniu społecznym oraz pomaganiu innym osobom z problemem alkoholowym. Dlatego uważamy za celowe propagowanie udziału w PRO
w środowiskach abstynenckich.

 

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy:PRO_ANKIETA_ZG£OSZENIE_2022 prosimy przesyłać na adres etoh@etoh.edu.pl

 

Całkowity koszt udziału w PRO wynosi 5200 zł. Cena ta obejmuje koszty dydaktyki, materiałów do pracy, zakwaterowania i wyżywienia. Istnieje możliwość wpłaty w dwóch ratach, przed pierwsza i trzecią sesją. Dla zainteresowanych wydajemy zaświadczenia ukończenia kursu zgodne z wytycznymi MEN.

 

UWAGA : DO KOŃCA STYCZNIA 2022 r. CENA PROMOCYJNA  - 4900 zł

 

Prosimy o wpłaty przelewem na konto Fundacji ETOH PKO BP 23 1440 1101 0000 0000 0292 6008

 

Szczegółowe informacje o warunkach uczestnictwa w PRO można uzyskać w Fundacji, tel. 22 8368080, 224390310 lub wysyłając zapytanie na adres etoh@etoh.edu.pl